Norsk trygdemedisinsk forening

Om oss

Strategiplan

Styret jobber med en endelig strategiplan. Under kan du lese siste reviderte versjon.

Visjon; Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf) skal arbeide for den trygdemedisinske kompetansens plass i utviklingen av velferdsordningene i Norge.

Oppgaver og mål for Ntmf knyttes opp mot foreningens formålsparagraf § 2: “Foreningen har som formål å arbeide for trygdemedisin som fagfelt og for medlemmenes faglige og økonomiske interesser.”

Mål og tiltak er oppsummert i 5 underpunkter. 

1. Ntmf som organisasjon

2. Forskning og fagutvikling

3. Politikk

4. Samhandling 

5. NAV

 

 1. NTMF– ORGANISASJON.

 

MÅL

HVORDAN

ANSVAR

TID

3.1

HJEMMESIDE

 -som kan bidra med informasjon om foreningens aktiviteter, viktige hendelser og gi link til annen relevant trygdemedisinsk informasjon.

 

Ha hjemmesiden som fast sak på styremøtene. 

Ett styremedlem har hovedansvar for hjemmesiden.

 

Styret

Fortløpende

 

 

3.2

ORIENTERING/INFORMASJON TIL MEDLEMMENE

Sikre at medlemmene får nødvendig informasjon om foreningens aktiviteter.

 Ha en oppdatert hjemmeside hvor også referat fra styremøtene er lagt ut.

Gruppemail til medlemmene ved behov.

Styret

Fortløpende

3.3

KONTAKT MED MEDIA

Kommunisere med media slik at det bidrar til å formidle trygdemedisinsk forståelse

 

Hovedregel er at styreleder kommuniserer med media og trekker inn styret og styremedlemmer etter behov

.

Styreleder

 Fortløpende

 

 2. FORSKNING OG FAGUTVIKLING

 

MÅL

HVORDAN

ANSVAR

TID

4.1

FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Stimulere til og synliggjøre trygdemedisinsk forskning.

Bidra til at behandlere (leger) får kunnskap om trygdemedisin og trygdemedisinske referansedokumenter

 Dele ut stipend for trygdemedisinsk forskning/fagutvikling

Arrangere årlig trygdemedisinsk fagkonferanse.

Bekjentgjøre aktuelle fagkonferanser på hjemmesiden.

Bekjentgjøre aktuelle forskningsrapporter, artikler og posters på hjemmesiden.

Være medarrangør i konferanser for trygdemedisinsk forskning og fagutvikling.

  • Legge ut relevante linker på hjemmesiden.
  • Invitere behandlerne til deltakelse på fagkonferansene og til å søke på forskningsstipend.

Styret

 

Fagutvalget

 

Fortløpende

4.2

UTDANNING

Bidra til at trygdemedisin blir en del av utdanningen av legespesialister.

Bidra til utdanningen av rådgivende overleger (ROL) i NAV.

 

Utvikle poenggivende kurs i trygdemedisin, herunder internettbaserte kurs.

  • Stimulere til og bidra inn i NAV sitt utdanningsprogram for ROL.

 

Fagutvalget

 

Fortløpende

 

3. POLITIKK 

 

MÅL

HVORDAN

ANSVAR

TID

1.1

HØRINGSINSTANS

Fungere som en høringsinstans i saker som gjelder trygdemedisin og markere oss som en troverdig og representativ organisasjon innenfor fagfeltet.

 

 

Styremedlemmene griper fatt i aktuelle saker og drøfter det med styret. 

Avgi høringsuttalelser der foreningen er høringsinstans.

 

Styret

 

Fortløpende

   

4. SAMHANDLING 

MÅL

HVORDAN

ANSVAR

TID

  • Etablere samarbeid med NAV, Dnlf og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med trygdemedisin som fagfelt.

Samarbeide om felles arrangementer, f.eks. fagkonferanser.

 

Være å tilstede på de samme faglige arenaer som våre potensielle samarbeidspartnere.

 

Medlemskap i EUMASS.

 

Aktivt å informere aktuelle samarbeidspartnere om Ntmf sine aktiviteter og initiativ.

Styret

Fortløpende

 

5. NAV

MÅL

HVORDAN

ANSVAR

TID

Bidra til å styrke den trygdemedisinske kompetansens plass i NAV sitt strategiske arbeid.

 

I møte med NAV å synliggjøre nødvendigheten av trygdemedisinsk kompetanse for at NAV skal nå sine mål

  • I møte med beslutningstakere i NAV å tydeliggjøre at Ntmf ønsker å bidra med trygdemedisinsk kompetanse i NAV sitt strategiske arbeid.
  •  
  • Formidle trygdemedisinsk kunnskap internt i NAV gjennom den rådgivende legetjenesten.
  •  
  • Invitere NAV til deltakelse og bidrag på kurs og konferanser.

 

Styret

Fortløpende

 

Årlig revisjon av styret i Ntmf. Siste revisjon styremøte 020216