Retningslinjer for varslingsaker

I Legeforeningen er det nulltoleranse for alle former for trakassering eller annen utilbørlig adferd overfor personer de forholder seg til. Det betyr at alle organisasjonsledd i Legeforeningen skal forebygge, håndtere og følge opp trakassering, herunder seksuell trakassering.
Formålet med disse retningslinjene er å beskrive hvordan tillitsvalgte skal opptre, og hvordan Legeforeningen skal håndtere saker der tillitsvalgte ikke følger retningslinjene.

Varslingsrutiner
Prinsipper for varsling om trakassering i Legeforeningen 

 • Alle henvendelser skal tas på alvor 
 • Alle henvendelser skal tas tak i omgående 
 • Varsling skal skje uten frykt for konsekvenser 
 • Det er mulig å være anonym som varsler 
 • Både den som varsler og den det varsles om skal ivaretas 
 • Alle henvendelser skal behandles konfidensielt 
 • Den som varsler skal få tilbakemelding om at varslet er mottatt og blir fulgt opp innen rimelig tid 

Fremgangsmåte 

 1. Den som utsettes for, eller er vitne til, trakassering fra en tillitsvalgt i Legeforeningen, oppfordres til å varsle om dette i henhold til punktene nedenfor. Varsler oppfordres til å følge Legeforeningens interne retningslinjer for varsling først dersom det varsles eksternt. 
 2. Både den som varsler og den som blir varslet om har krav på konfidensialitet. Den som mottar varselet skal informere varsleren om retten til å være anonym. Den som varsler, må i slike tilfeller være klar over at anonymitet kan påvirke hvordan saken blir håndtert videre. Når varslerens identitet ikke er kjent, kan det være utfordrende for organisasjonen å følge opp saken overfor den det varsles om. 
 3. Varsel om en tillitsvalgt kan gis til overordnede tillitsvalgt, for eksempel lokallagsleder/komiteleder/nasjonal styre-representant/nasjonal leder. Der saken er særlig alvorlig eller andre forhold tilsier det, kan vedkommende varsle direkte til Legeforeningens varslingsutvalg, se punkt 5. 
 4. Fremgangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig. Varslingen skal skje muntlig eller skriftlig (brev, epost, tekstmelding med mer). 
 5. Personen som mottar et varsel, skal etter å først ha vurdert om det er omstendigheter som er egnet til å svekke vedkommendes tillit, undersøke saken og vurdere hva som skal gjøres. Personen skal også informere Legeforeningens president og generalsekretær. Dette skal skje så raskt som mulig etter at varselet er mottatt. Dersom saken er særlig alvorlig eller sakens karakter tilsier det kan saken deretter bringes inn for Legeforeningens varslingsutvalg, se punkt 5. 
 6. Legeforeningens varslingsutvalg består av generalsekretær og fire medlemmer med vara oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre etter forslag fra yrkesforeningene. Oppnevninger gjøres for en toårsperiode som starter 1. november i oddetallsår. Varslingsutvalget bistås av sekretariatet ved Avdeling for jus og arbeidsliv. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Utvalgets medlemmer skal vurdere sin habilitet i hver enkelt sak. Varslingsutvalget har taushetsplikt, og må behandle saken konfidensielt. Ved behov for ekstern bistand kan helsepersonell, meklingstjeneste eller advokat bli kontaktet. 
 7. Varslingssaken, herunder varsleren og omvarsledes identitet, sakens involverte og andre berørte, skal ikke være kjent for flere enn det som er absolutt nødvendig for å håndtere varselet.  Alle som mottar eller håndterer et varsel har taushetsplikt. 
 8. Den det varsles om har rett til å bli informert om saken, og å gi sin versjon av det det er varslet om (kontradiksjon). Begge parter i saken skal få uttale seg. Den det er blitt varslet om har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i anklagene og grunnlaget for disse. Begge parter er pliktige til å bidra med å opplyse saken. 
 9. Varsler skal få informasjon om hva som har blitt gjort med varselet, og begge parter vil motta informasjon når saken er ferdigbehandlet. Varsler har ikke krav på å vite om og eventuelt hvilke tiltak som gjøres/anbefales. Der varsler ikke selv er part i saken, har varsler ingen rett til informasjon utover at varselet er mottatt og blir fulgt opp. 
 10. Nasjonalt styre skal orienteres om varselet. Informasjonen skal omfatte hva det har blitt varslet om og hva undersøkelsen av saken har vist. Styret skal behandle informasjonen konfidensielt.