Utviklingsplan for fastlegeordningen

Allmennlegeforeningens opptrappingsplan har blitt Legeforeningens utviklingsplan.

Utviklingsplan-FLO-Forside-nett.jpg

Allmennlegeforeningen utarbeidet sammen med Norsk forening for allmennmedisin et dokument som beskriver behovet for videreutvikling av kapasitet, kvalitet og kompetanse i fastlegeordningen. Dette dokumentet ble sendt på bred høring i Legeforeningen, og ble våren 2014 ferdigstilt som Legeforeningens «Utviklingsplan for fastlegeordningen». Dokumentet peker på viktige mål for utvikling av fastlegeordningen, og sentrale virkemidler. Utviklingsplan for fastlegeordningen er vårt viktigste innspill til departementets arbeid med Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten som er varslet våren 2015. Legeforeningen mener at gjennomføring av planen er et myndighetsansvar.

Utviklingsplanen danner grunnlaget for Legeforeningens politikk på området.

Utviklingsplanen er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I tillegg har det vært flere møter mellom Legeforeningen og departementet, og Legeforeningen har oversendt departementet et eget dokument som svarer på spesifikke spørsmål vi har fått i møtene med HOD.