Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Brudd i forhandlingene med KS

KS brøt i går forhandlinger om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges uendret for ett år.

Legeforeningen har i høst forhandlet med KS om rammeavtalen for fastlegeordningen (ASA 4310) og om særavtalen for kommunehelsetjenesten (SFS 2305). Forhandlingene har vært krevende. På tross av at et stort behov for endringer og nyutvikling opplever vi ikke vilje hos KS til å gjøre nødvendige endringer.

Særavtalen

Særavtalen regulerer samfunnsmedisin, legevakt, turnuslegers arbeidsforhold m.v. Forhandlingene om særavtalen ble i går ettermiddag brutt og uenigheten overlates til nemndsbehandling.

Legeforeningen har blant annet lagt frem forslag til løsninger for å begrense uforsvarlig høy arbeidsbelastning. Videre utfordret vi KS på rekruttering, oppgaveoverføring til fastlegene, turnuslegers arbeidssituasjon og særskilt på legevaktbelastning. Når vi ikke får gehør på noen måte av betydning på slike viktige spørsmål er en avtaleløsning vanskelig.

Det er godt dokumentert at leger ute i kommunene jobber for mye og har for mange oppgaver. Det er også tydelig behov for en satsning på rekruttering og for bedre ivaretakelse av turnusleger/LIS1. Fastlegeordningen trenger konkrete endringer og nye tiltak. Legeforeningen så seg nødt til å være tydelige på at det ikke lenger er tilstrekkelig med gode intensjoner i protokoller og løfter om arbeidsgrupper.

Vi har gjennom flere forhandlingsrunder hatt et fokus på å styrke kommuneoverlegens rolle og den samfunnsmedisinske beredskapen i kommunene. Det er beklagelig at utviklingen på feltet er begrenset.

Det er problematisk å møte en forhandlingsmotpart som systematisk skyver på utfordringer til fremtidige prosesser. Et annet argument KS bruker er manglende mandat fra landets kommuner, og de peker på at staten må finne løsningene. Etter vår vurdering må kommunene ta sin del av ansvaret for legetjenestene i kommunene.

Avgjørelse av interessetvisten som nå foreligger rundt særavtalen vil bli overlatt til en nemnd. Nemnda vil bestå av en nøytral leder og en representant fra hver av partene. Nemndas avgjørelse vil gjelde som særavtale frem til utløpet av hovedtariffavtaleperioden, 30. april 2018. Da opphører den uten ettervirkning og partene må eventuelt komme til enighet om en ny avtale. Hvis ikke dette kommer på plass, må hver enkelt kommune fremforhandle løsninger med sine leger lokalt.

Rammeavtalen

Rammeavtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen regulerer kommunenes og fastlegenes oppgaver. Vi hadde allerede enighet om noen få nye elementer i rammeavtalen. Men KS gikk tilbake på dette og krevde prolongering, noe som vanskelig kan ses på som noe annet enn en markering fra KS sin side.

Legeforeningen vurderte at å si opp rammeavtalen vil skape usikkerhet og kaos, som ingen av partene er tjent med nå. Vi valgte derfor en tidsbegrenset forlengelse av eksisterende rammeavtale i ett år. Frem til da vil partene bære et viktig felles ansvar for betydelig utvikling av rammene rundt fastlegeordningen.

Les mer om forhandlingene på legeforeningen.no.