Medlemsbrev 3. mai 2019

Header-Allmennlegeforeningen.jpg

Kjære medlem

mye jobb.jpg

Rapport fra arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av oppgaver av varig karakter, som ikke tidligere er kompensert

Rapport viser betydelig økning i fastlegenes arbeidsbelastning. 

      

Etter fjorårets brudd i normaltarifforhandlingene ble partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av oppgaver av varig karakter, som ikke tidligere er kompensert. Rapporten fra arbeidsgruppen er nå offentlig. Den ferske rapporten underbygger og beskriver ulike årsaker til at fastlegenes arbeidsbelastning har økt betydelig de siste årene. Arbeidsgruppen har foretatt en grundig beskrivelse av hvordan en fastleges arbeidshverdag har endret seg over tid.

Rapporten viser blant annet:

  • Konsultasjonene har blitt særlig mer tidkrevende å gjennomføre. Konsultasjonen inneholder flere problemstillinger, og krever mer oppfølgning enn tidligere.
  • For- og etterarbeidet har økt betraktelig, noe som fastlegene ofte må gjøre på kveldstid og i helger.
  • Fastlegene bruker mer tid på samhandling og dialog med annet helsepersonell/spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsgruppen viser i oppsummeringen at det snarere er summen av mange ulike faktorer som har økt fastlegenes arbeidsbelastning, enn konkrete enkeltoppgaver som har endret seg på et gitt tidspunkt. 

Legeforeningen valgte å utarbeide en særmerknad til rapporten. Merknaden peker blant annet på at staten ikke har fulgt opp den betydelige økningen i fastlegenes arbeidsomfang gjennom å foreta justeringer i finansieringssystemet, til tross for krav fra Legeforeningen gjennom flere oppgjør. Resultatet er at fastlegeordningen er underfinansiert. Rapporten og mer informasjon om saken kan dere lese på Legeforeningens nettsider

pengesekk-2.jpg

Rekrutteringstilskudd 2019

Det er nå mulig for kommunene å søke om rekrutteringstilskudd. Minn kommunen din på dette! 

Det  er i statsbudsjettet for 2019 vedtatt 64 millioner kroner til rekruttering av fastleger og stabilitet blandt leger i kommuner som har rekrutteringsvansker.

Det var i 2018 127 søknader som ble sendt inn, fra totalt 109 kommuner. Totalt 96 kommuner fikk tilskudd, på mellom 50.000 kr og kr. 1,3 millioner. Det var flest kommuner fra Trøndelag som søkte om tilskudd, deretter kommuner i Nordland og Hordaland. Nordland fikk innvilget flest søknader, etterfulgt av Trøndelag.

Små distriktskommuner ble prioritert i 3. søknadsrunde.

Les mer om dette på Legeforeningens nettsider.

Du finner også mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet.

utviklingsplan-fastlegeordningen.jpg

Ny utviklingsplan for fastlegeordningen
Legeforeningen har laget en ny utviklingsplan for fastlegeordningen. Den forrige utviklingsplanen var for perioden 2015-2020. 

Meningen med en ny og oppdatert utviklingsplan er å vise våre nye konkrete tiltak som må gjøres for å sikre en framtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning. I utviklingsplanen listes det opp tiltak som vil få effekt på både kort og lang sikt. Fastlegeordningen har vært underfinansiert over mange år og vi trenger nå handling for å gi håp til de mange fastlegene som står i krevende arbeidsforhold. 

Denne nye handlingsplanen viser vår politikk på en del viktige områder, og det er et dokument som vi vil oppdatere jevnlig. 

Utviklingsplanen blir lansert på våruka på Hellerudsletta, og blir kort tid senere sendt til alle medlemmene elektronisk.      

helserett rød.jpg

Dom i lagmannsretten om sykmelding endrer ikke fastlegenes plikter
Flere av medlemmene har kontaktet oss etter et avisinnlegg i Dagens Næringsliv som kommenterer en dom fra Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt en person som fikk avslag på sykepenger fra NAV, til tross sykemelding fra lege. Forfatteren av innlegget i Dagens næringsliv antyder at dommen skjerper legens ansvar og at legene nå har økt risiko for erstatningskrav der en sykemelding underkjennes. Dette er ikke riktig. Legens plikter eller ansvar i forbindelse med sykemelding er verken skjerpet eller endret som følge av avgjørelsen.

Les mer om saken her.

Allmennmedisinsk-våruke_tofarget_hjerte.png

Våruka 2019 - velkommen!

Vi er nå klare for Våruka 2019 på Hellerudsletta utenfor Oslo!

Vårens vakreste eventyr!

Det er påmeldt nesten 500 deltagere, og det er ny rekord. Vi gleder oss å se deg!

Dette blir en uke med solide faglige kurs, landsrådsmøte for AF, årsmøte for NFA og varierte sosiale aktiviteter. I år blir det også valg av nye styrer i begge foreninger. 

Vel møtt! Vi ses

tom-ole-november-17.jpg

 

 

 

 

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen

 

Footer-Allmennlegeforeningen_leder%20Tom%20Ole.jpg