Medlemsbrev nr 12/2018 - Brev om tilrettelegging for fastlegene i kommunene

Takk til alle som har sendt inn brev til kommunene. Vi tar gjerne imot flere.

Som dere vet endte forhandlingene om normaltariffen tidligere i år med brudd. Mandag 1. oktober kom partene til enighet og signerte dermed protokollen om normaltariffen. Med denne protokollen har vi endelig oppnådd at helseministeren nå er enig i at oppgavemengden har blitt for stor og at pasientlisten må ned. Helseministeren er også enig i at vi må ha flere fastleger i ordningen og at listereduksjon må kompenseres økonomisk. Uten bruddet og den massive oppmerksomheten som har vært om ordningen i sommer og høst hadde vi ikke fått dette til.

En felles virkelighetsforståelse er avgjørende for det arbeidet vi nå har foran oss. Vi forstår at dere er utålmodige, og det er vi også! Arbeidsmengden er fremdeles like stor for fastleger landet over. Nettopp derfor er det viktig at vi fortsatt jobber målrettet og systematisk for å bedre situasjonen for fastlegen. AF deltar nå sammen med Legeforeningen i en rekke prosesser som arbeider med de konkrete utfordringene, og i tillegg begynner vi allerede nå forberedelsene til neste års normaltarifforhandlinger.

I en tid som er krevende for mange av dere er det likevel viktig at kommunene bidrar med å finne gode lokale løsninger slik at kommunene beholder sine fastleger. Legeforeningen sendte dere i juni et utkast til brev som den enkelte fastlege kan sende til sin kommune om behov for tilrettelegging. Dette er et viktig bidrag til det lokale tilretteleggingsarbeidet.

Brev

Takk til alle som har sendt kopi av sitt brev til oss!

Vi ser av brevene vi har mottatt at det er muligheter for bedre lokal tilrettelegging. Førsteinntrykket er at det har vært gode prosesser i flere kommuner, og at flere har funnet frem til hensiktsmessige tiltak.  Vi opplever at brevene har truffet godt og startet viktige prosesser for den enkelte fastlege og kommune. Det er forskjeller i hvordan den enkelte kommune har fulgt dette opp, og enkelte kommuner har allerede tilrettelagt eller innkalte til møter hvor tilrettelegging skal diskuteres. Dersom du har behov for bistand i forbindelse med krav om tilrettelegging kan du ta kontakt med Legeforeningen på kua@legeforeningen.no

I andre kommuner er prosessen igangsatt, men vi kjenner ikke resultatene av dette ennå. Send oss gjerne informasjon om hvordan dette følges opp i din kommune (kua@legeforeningen.no).

Dersom dere finner gode lokale løsninger er det fint om du oppfordrer kommunen til å melde dette inn til KS samtidig som du melder det inn til oss.

Tips og råd Til deg som ikke har sendt: Vurder om det er behov for å sende brev, og send gjerne kopi til oss (kua@legeforeningen.no). Vedlagt følger utkastet til brev du kan bruke. Det er den enkelte lege som har fastlegeavtale med kommunen, og som har rett på tilrettelegging. Legeforeningen sentralt vil bistå deg dersom du har behov for det. I enkelte kommuner har ALU sendt felles brev på vegne av legene. 

Hvis kommunen bare møter deg med at "du bare kan redusere listelengden" uten kompensasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen for bistand. Bruk samme adresse som over.  

Det er den lokale dialogen med kommunen som er viktig, og vi anbefaler at dere både i allmennlegeutvalget (ALU) og lokalt samarbeidsutvalg (LSU) ser nærmere på og diskuterer de lokale utfordringene. Inviter gjerne lokale politikere til LSU for å få en diskusjon. Vi oppfordrer kollegene, ved tillitsvalgte, om å ta kontakt med helseledere, rådmenn og ordførere, lokale politikere for å iverksette møter/dialog med ALU og arrangere legemøter. Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen, jf rammeavtalen punkt 6.2. Dersom dette arbeidet ikke er igangsatt i din kommune bør det tas opp i LSU. Ta gjerne kontakt med førstelandsråden i ditt fylke.

Ta gjerne kontakt med lokale aviser. Og fortsett å skrive kronikker, gjerne med lokal vinkling.  Ta kontakt med Legeforeningen om du trenger bistand til å skrive.  

Selv om det er enighet mellom partene om årets normaltariff er kampen for fastlegeordningen langt fra ferdig. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, og viktige forhandlinger. Det lokale engasjementet vil være avgjørende i dette arbeidet.

Tom Ole Øren

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen