Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr 7/2017

Header

Grunnmuren slår sprekker. 
Fastlegeordningen må styrkes!

Tom Ole Øren

Fastlegeordningen er selve grunnmuren i dagens helsevesen, og spesialisthelsetjenesten er helt avhengig av en velfungerende fastlegeordning. Alle innbyggerne har rett til en fastlege. Dette 
er en sentral pasientrettighet. Det er rekrutteringssvikt i fastlegeordningen samtidig som erfarne fastleger slutter. En hovedårsak er økende oppgaver og forventninger som ikke henger sammen med våre rammevilkår.

 

Vi opplever alle stor bekymring for den videre utviklingen av fastlegeordningen. Det er nå et stort engasjement blant medlemmene, noe vi setter stor pris på!

Medlemmer skriver debattinnlegg og kronikker, og det er et stort trykk på sosiale medier og på "Allmennlegeinitiativet". "Trønderoppgjøret" har skapt et stort engasjement, og VG har skrevet og visualisert våre utfordringer i hele landet.

Det er viktig at medlemmene og tillitsvalgtapparatet drar i samme retning selv om vi kan ha forskjellige forslag til løsninger på enkelte punkt.

Allmennlegeforeningen har følgende konkrete mål:

Vi har vært i møte med helseminister Bent Høie. Han stilte topptungt med flere statssekretærer og ledelsen av embetsverket. Helseministeren fikk tydelig budskap om behovet for en rekrutteringssatsing. Vi ønsker:

  • Øke rekrutteringen og beholde dagens fastleger
  • Skaffe bedre oversikt over vår arbeidsbelastning og oppgaveoverføring fra andre helseaktører og bevare våre kjerneoppgaver
  • Styrke våre rammebetingelser og utføre en ny og bedre gjennomgang av dagens finansieringsordninger
  • Bevare næringsdrift som hovedform, men åpne for mer fleksibilitet for våre yngre kollegaer ved etablering
  • Flere fastleger og kortere pasientlister, redusere normtallet til 1100 pasienter

Allmennlegeforeningens konkrete innspill til hvordan disse hovedutfordringene kan løses:

Et reelt trepartssamarbeid
Fastlegeordningen er bygget på avtalesamarbeid mellom tre parter: kommunene (KS), Staten og Legeforeningen. I starten var dette samarbeidet aktivt, men det ble fra HODs side bygget ned fra 2008 og utover. Vi har manglet en sentral arena for å drøfte utfordringer i fastlegeordningen og sørge for utvikling. Dette er mye av årsaken til dagens situasjon. En slik samarbeidsarena må på plass.

Vi trenger en rekrutteringssatsing
Det trengs mer kunnskap om fastlegeordningen. Flere kommuner har tatt grep for å bedre rekrutteringen ved å opprette utdanningshjemler eller lage modeller for rekruttering. Felles for tiltakene er mindre arbeidsbelastning, tett oppfølging og veiledning av unge leger som bidrar til å senke terskelen inn i yrket. ALIS-Vest, Harstad-modellen, Stavangermodellen og flere andre modeller har vist at dette er ettertraktet hos unge leger:

Ingen bevilgninger i Statsbudsjettet 2018
Til tross for et varsel om en fastlegekrise er det ikke bevilget på langt nær nok midler til å styrke rekrutteringen og bedre rammevilkårene til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2018. En øremerket rekrutteringspott med nye og friske midler som kommunene kan benytte i dette arbeidet vil kunne ha umiddelbar effekt. Dette vil vi jobbe knallhardt for å få til.

Gode vilkår for selvstendig næringsdrivende
Vi må styrke de økonomiske rammevilkårene i fastlegeordningen. Rammevilkårene har i liten grad vært endret siden ordningen trådte i kraft 2001, og de må utvikles slik at allmennpraksis oppleves som et trygt og attraktivt karrierevalg.

Vi mener at næringsdrift er den foretrukne driftsform i fastlegeordningen. De senere års utvikling har ikke tatt høyde for økende praksis- og driftsutgifter, arbeidspress og manglende pensjonsrettigheter. Dette er særlig en utfordring for de unge og nyetablerte fastlegene. Det hindrer rekruttering, men er også en årsak til slitasje hos de etablerte fastlegene fordi fastlegene stadig kompenserer med lengre arbeidsdager. Det politiske presset som nå er etablert gir oss muligheter til å få på plass nye løsninger.

Evaluere fastlegeordningen
Allmennlegeforeningen setter stor pris på at Stortinget enstemmig har vedtatt en evaluering av fastlegeordningen. Det er behov for økt faktakunnskap om utviklingen av fastlegeordningen. Evalueringen må ikke ta for lang tid, og må danne grunnlag for hvilke grep som bør prioriteres de neste årene. Den må også inneholde en analyse av samhandlingsreformens konsekvenser og vår kontinuitet i fastlegeordningen. Videre må en evaluering si noe om kvalitet, variasjon, og ikke minst si noe om våre rammevilkår og finansieringsordninger. Vi må ha et stort fokus på legevaktvaktbelastningen og fastlegenes oppgaveportefølje. God medvirkning fra KS, Pasient- brukerombudene og Legeforeningen vil styrke grunnlaget for å lykkes med dette viktige arbeidet.

Hva mener AF om Primærhelseteam?
Primærhelseteamene er ikke svaret på de utfordringene vi har i fastlegeordningen, og spesielt tiltagende rekrutteringskrise. Gode primærhelseteam forutsetter en stabil og god fastlegedekning i kommunene. Det er velfungerende kommuner som har søkt om midler til primærhelseteamene. Dette bekymrer oss.

Når grunnmuren nå slår sprekker, så må dette ha førsteprioritet. Det betyr kortere pasientlister og flere fastleger, men det er også viktig med godt samarbeid med andre helseaktører.

Regjeringen vil starte med primærhelseteam som i beste fall vil være et lite supplement, men som ikke vil løse dagens utfordringer. Det er satt av 55 millioner i Statsbudsjettet, men dette er ikke bare friske midler. 28 millioner er allerede tatt fra andre viktige tiltak i primærhelsetjenesten, og dette er bekymringsfullt. Vi mener at rekrutteringskrisen nå må prioriteres.

AF sitt arbeidsprogram 2017-2019
Vi har nylig arrangert en to dagers Tariffkonferanse for våre 1.landsråder. Vårt arbeidsprogram vil fokusere på fire satsningsområder: Rekruttering, bedre rammevilkår, samhandling samt ny informasjons- og medlemsstrategi. Mer informasjon om dette kommer i neste medlemsbrev.

Konkrete tiltak AF jobber vider med:
Debatten om utgiftsvekst i fastlegeordningen viser at det haster å lage en ny innteksts- og kostnadsundersøkelse (IKU). Vi vil kreve at den må være klar til neste normaltarifforhandlinger.

  • AF har vedtatt å øremerke økonomiske midler til en ekstern økonomisk analyse som belyser utvikling i driftskostnader og eventuelt inntekter i forhold til basistilskuddet.
  • Fastlegeordningen kommer til å bli en av Legeforeningens viktigste satsningsområder de neste to årene. Dette vil AF sine representanter i sentralstyret følge nøye opp.
  • AF skal sammen med sekretariatet reise rundt og delta i møter med flere av lokalforeningene og diskutere våre felles utfordringer. Flere fra AF styret vil delta.

Foreningen vår har nå god kontakt med sentrale politikere, helseministeren, og Helse- og omsorgsdepartementet. AF vil bruke dette "mulighetsrommet" til å styrke fastlegeordningen. AF takker igjen for stort engasjement og vi forstår at medlemmene er utålmodige. Det er likevel viktig at vi har et solid faktagrunnlag som vi tillitsvalgte skal bruke i samtaler og forhandlinger med politikerne. Dette jobbes det målrettet med.

Uansett, uten kreativitet og nytenkning får vi ikke til det fastlegeløftet som både pasientene og vi trenger!

Tom Ole Øren
leder Allmennlegeforeningen

Tommel opp Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!
Footer