Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr. 3/2018

Helsedirektoratet har kartlagt fastlegenes arbeidsbelastning på oppdrag fra Helsedepartementet (HOD) og Helseministeren.1954 fastleger (41 %) svarte på undersøkelsen.
23. mars 2018

Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin i Bergen (NKLM) fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen. Legeforeningen og KS fikk i innledningen komme med noen innspill, men vi hadde ønsket å bidra mer. Undersøkelsen var en tverrsnittsundersøkelse og NKLM mener at undersøkelsen er representativ. Senere i år skal helsedirektoratet gjennomføre en dybdeundersøkelse ved at 200-400 fastleger intervjues for å få frem effektivitet og andre viktige parametere.

Vi trengte nå en tidsbruksundersøkelse, og den bekrefter at fastlegene jobber svært mye. Fastlegene jobber i gjennomsnitt 56 timer i uken. 25 % jobber mer enn 62 timer per uke og 10 % jobber mer enn 75 timer i uken.

Dette viser det vi i AF har hevdet i lang tid at fastlegeordningen er sprengt og at vi jobber for mye!

Les mer her

Utfordringene i fastlegeordningen
AF mener det trengs snarlige tiltak for å løse utfordringene i fastlegeordningen. Vi har spilt inn følgende forslag til tiltak:

 • Fastlegeordningen må få et særskilt løft gjennom statsbudsjettene i årene som kommer, og det må allerede komme i neste statsbudsjett (2019). Vi kan ikke vente til evalueringen av ordningen er ferdigstilt. Dette er nødvendig for å holde på dagens fastleger og bedre rekrutteringen til eksisterende hjemler.
 • Listelengden må ned og vi krever en justering av normtallet fra 1500 pasienter til 1100 pasienter. Finansieringsordningen må justeres slik at fastlegene får mer tid til hver pasient.
 • Vi må stoppe den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra sykehusene/andre helseaktører. Skal det skje overføring av oppgaver må fastlegene involveres i prosessen og det må sikres at fastlegene har nødvendig kompetanse, tid og ressurser for å overta oppgavene.
 • Vi må øke rekrutteringen betydelig med gode tiltak, og vi mener at det må opprettes 500 ALIS-hjemler i året for å stimulere rekrutteringen av unge leger inn i fastlegevirksomhet. 

Forslag til ny finansieringsmodell
Allmennlegeforeningen har over tid jobbet med en ny finansieringsmodell for fastlegeordningen. Modellen har også blitt diskutert med 1. landsrådene på ekstraordinær tariffkonferanse hvor vi fikk flere viktige innspill. Rekruttering, oppgaveportefølje og finansiering henger tett sammen, og det er nødvendig med en justering av finansieringen for å kompensere for økte oppgaver og økt arbeidsmengde.

En forutsetning for endring av modellen er derfor et betydelig løft av økonomien i fastlegeordningen. Modellen bygger på dagens ordning, men innebærer et differensiert basistilskudd hvor en får et høyere basistilskudd for de første pasientene på listen og mindre for de resterende. Dette vil gi en styrking av økonomien for alle legene i ordningen, en bedre økonomisk forutsigbarhet, og på sikt stimulere til noe lavere listelengde enn i dagens ordning. Ved oppstart av nulliste foreslår vi et grunntilskudd for de første 500 pasientene i inntil to år.

Trepartssamarbeidet og innspill til statsbudsjett for 2019
Det er høy aktivitet fra Legeforeningens side knyttet til utvikling av fastlegeordningen. Staten, KS og Legeforeningen gjennomførte sitt første møte i trepartssamarbeidet 20. februar og har et nytt møte om kort tid. Legeforeningen har også sendt Regjeringen innspill til statsbudsjett 2019 i forbindelse med pågående budsjettkonferanse.

Helseminister Bent Høie ledet selv oppstartsmøtet som markerte en ny start for trepartssamarbeidet. Han er tydelig på behovet for tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. Partene er enige om å opprette arbeidsgrupper som skal jobbe frem mer konkrete løsninger og tiltak. Nærmere beslutninger om arbeidene er ikke truffet ennå, men en arbeidsgruppe om økonomiske rammebetingelser og rekruttering synes aktuell. Det vil i så fall forventes konkrete analyser og at man ser på hvordan ulike modeller vil virke i praksis. Fordeler og ulemper ved mulige økonomiske modeller må synliggjøres, herunder må man se på vekting av pasientlister, knekkpunkter og reduksjon av listelengde. Det er også aktuelt med en arbeidsgruppe som ser nærmere på konsekvensene av nye regler for spesialistutdanningen og nye kompetansekrav, herunder betydning for kvalitet, arbeidsoppgaver for legene. Det må gjøres egne analyser av legevakt. Legeforeningen har også spilt inn at det er ønskelig med en arbeidsgruppe som kan se nærmere på kvalitet, tjenesteutvikling og innovasjon i fastlegeordningen.

Til statsbudsjett for 2019 har Legeforeningen påpekt at Regjeringen ikke kan avvente resultatene av en ny evaluering av fastlegeordningen før det skjer en økonomisk opptrapping.

Legeforeningen har krevd følgende strakstiltak:

 • Justering av normtallet for et årsverk i fastlegeordningen. Listelengden må ned, og finansieringsordningen må justeres slik at fastlegene får mer tid til hver pasient.
 • Et økonomisk grunntilskudd til nyetablerte hjemler slik at unge fastleger får større forutsigbarhet og trygghet ved oppstart.
 • Bedret økonomi i ordningen for å holde på dagens fastleger og bedre rekrutteringen til eksisterende hjemler.
 • Opprettelse av minst 500 ALIS-stillinger for å stimulere rekruttering av unge leger inn i fastlegevirksomhet.

Evalueringen av fastlegeordningen
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å anskaffe en evaluering av fastlegeordningen gjennom en åpen anbudskonkurranse. I den forbindelse er Helsedirektoratet bedt om å utforme en kravspesifikasjon som belyser hvilke områder i fastlegeordningen som skal gjennomgås. Legeforeningen er invitert til å sitte i arbeidsgruppen til Helsedirektoratet som jobber med evalueringen av fastlegeordningen, og vi deltar med Tom Ole Øren (leder av AF), Petter Brelin (leder av NFA) og Camilla Fagerholt (avdeling for jus og arbeidsliv). Arbeidsgruppen har begynt arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjonen.

Forhandlinger
Vi har lenge jobbet for å få bedre systemer for arbeidstid på legevakt og et sterkere vern mot for stor arbeidsbelastning. I forhandlingene har KS vist liten vilje til å gå inn i nødvendige strukturelle endringer. De viser blant annet til at de mangler mandat fra kommunene til å gjøre større endringer i særavtalen.

Forhandlingen om særavtalen (SFS 2305) mellom Legeforeningen og KS ble brutt i høst. Den 15. mars møttes partene i sentral nemnd, og det er ventet at nemndas avgjørelse vil foreligge i løpet av kort tid. Det er stor sannsynlighet for at spørsmålet om videreutvikling av avtalen bringes inn i vårens hovedoppgjør, i samsvar med Legeforeningens krav. Partene vil da få nye muligheter til å forhandle frem løsninger.

Hovedoppgjør er hvert andre år og det kan da forhandles om alt i en tariffavtale (lønnsnivå, beslutningsprosedyrer, arbeidstidsordninger og pensjon). Tariffavtalene gjelder frem til neste hovedoppgjør, altså to år frem i tid, men de har bestemmelser om at man i mellomoppgjørsåret skal møtes for å regulere lønnssatsene.

Forhandlingsutvalget hvor AF er representert med Tom Ole Øren, Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev har startet arbeidet med normaltarifforhandlingene. Vi vil benytte anledning til å takke alle medlemmer som har sendt inn forslag til takstendringer. Forhandlingene er planlagt i mai og juni og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

SMS tjenester
Det har vært mange spørsmål om SMS-tjenester fra medlemmene og fortsatt er dessverre mye uavklart. Helsedirektoratet legger til grunn at all pasientbetaling for SMS-er ved timebestilling er ulovlig. Leverandøren WTW/HelseRespons er uenige i dette og har gått til sak mot staten. Saken er berammet for Oslo tingrett den 28. og 29. mai 2018.

Blant argumentene som kan tale for at ordningen er lovlig, er at legene selv betaler for kostnader ved bruk av tjenesten gjennom abonnement/lisens. Legene betaler også for meldinger som sendes til pasientene, blant annet ved SMS med påminnelse om time. Dermed kan det anføres at legene - ikke pasientene - finansierer det administrative systemet, mens det er opp til pasientene å velge (eller la være) å benytte tilleggstjenesten, som legene har betalt for å tilby.

Legeforeningen kan ikke forskuttere utfallet av den rettslige prosessen. Vi må bemerke at den enkelte lege står i fare for å bryte lovverket ved å fortsette nåværende praksis i påvente av en rettslig avklaring, og ved fortsatt å trosse Helsedirektoratets anvisninger bærer en da risikoen for det rettslige utfallet. Legeforeningen mener allikevel at kommunene bør avvente eventuell oppfølging overfor legene til saken mellom WTW og staten er avgjort.

Leger som måtte bli møtt med sanksjoner fra kommunene, bør ta kontakt med Legeforeningen for oppfølging.

Allmennlegeforeningen mener at saken med tydelighet viser behovet for en gjennomgang av regelverk og finansieringsordninger opp mot innovasjon og utvikling av legekontorene. Vi ønsker ordninger som stimulerer til at det kan utvikles, og tas i bruk, elektroniske løsninger som gagner både pasientene og legekontor.

Våruka nærmer seg raskt
23. – 27. april møtes vi i Tønsberg.
Dere har nettopp mottatt invitasjon og saksliste til landsrådsmøtet onsdag 26. april.

Det er god påmelding til kursene, men vi har fortsatt noen plasser igjen på følgende kurs

 • Ledelseskurs
 • Kurs i normaltariffen
 • Grunnkurs A
 • Kurs i helsepolitikktirsdag 24. april har plass til alle, men det er fint med påmelding. 

I år forsøkte vi å satse på ulike lokale aktiviteter under våruka, men dessverre, det har det vært for liten påmelding. Vi ser oss nødt til å kansellere både roturen med Osebergskipet og Dakota-flyturen.
Båtturen til Bolærne med både guidet omvisning og deilig fiskesuppe går som planlagt
Det er fortsatt mulig å melde seg på tur til Bolærne tirsdag og konserten med Unni Wilhelmsen onsdagen.

Turne med AF
Styret i Allmennlegeforeningen og representanter fra Legeforeningen reiser rundt til lokalforeningen for å drøfte fastlegeordningens utfordringer og mulige løsninger, med ønske om innspill, ideer og situasjonsbeskrivelser av fastlegenes hverdag. Vi rekker dessverre ikke å nå alle landets kroker, men vi har fått med oss:

 • Tromsø 15. november 2017 
 • Bergen 6. desember 2017 
 • Stavanger 7. desember 2017 
 • Elverum (Hedmark) 15. januar 2018 
 • Skien (Telemark) 5. februar 2018 
 • Oslo og Akershus 24. januar 2018 
 • Drammen (Vestfold og Buskerud) 6. februar 2018 
 • Fevik (Aust- og Vest- Agder) 13. mars 2018 

Etter påske reiser vi til:

 • Karasjok (Finnmark) 5. april
 • Bodø (Nordland) 16. april
 • Det jobbes med å få til et møte i Møre og Romsdal

Styret i Allmennlegeforeningen ønsker alle medlemmer en riktig god påske!

På vegene av styret
Tom Ole Øren
leder