Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr. 5/2018 Krevende normaltarifforhandlinger på overtid

Krevende normaltarifforhandlinger på overtid.
18. juni 2018

Kjære kolleger!

Forhandlinger


Vi står i disse dager midt i vår aller viktigste forhandlingsarena. Vi mener at fastlegekrisen må løses med et sett av virkemidler. I alle tilfeller haster det med tilførsel av friske midler til ordningen for å sikre stabilitet og rekruttering. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at vi i snitt har utvidet vår arbeidsuke med syv timer siden 2014, uten at dette er kompensert økonomisk. Økningen i arbeidstid tilsvarer hele 685 fastlegeårsverk.

Normaltarifforhandlingene er arenaen der partene diskuterer nettopp finansiering av både fastlege- og avtalespesialistordningen. I år er det av naturlige grunner fastlegeordningen Legeforeningen prioriteter. Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) stiller seg for øvrig bak dette.

Normaltarifforhandlingene pågår fremdeles. Forhandlingene er konstruktive, men meget krevende. Dette skyldes fastlegekrisen og behov for ekstraordinære tiltak for å møte denne. Vi krever handlekraft fra myndighetenes side. En kan ikke utsette å styrke fastlegeordningen økonomisk, selv om det er iverksatt flere viktige tiltak gjennom trepartssamarbeidet. Et av tiltakene er en helhetlig evaluering av ordningen som skal ferdigstilles først høsten 2019.

I disse forhandlingene skal partene først enes om en økonomisk ramme for oppgjøret, deretter skal denne rammen fordeles på ulike takster. I årets forhandlinger er det fortsatt ikke enighet om den økonomiske rammen. At partene ikke er enige, så nær forhandlingsfristen, er uvanlig og kan få konsekvenser for om takstendringene er klare til 1. juli. Dette vil også gjelde avtalespesialistene.

En tilsvarende oppsummering av forhandlingene så langt er også i dag sendt som "medlemsnytt næringsdrivende".

Allmennlegeforeningen vil selvsagt holde dere oppdatert om den videre utviklingen.

Tusen takk for all støtte, nå er det avgjørende at vi holder trykket oppe og at vi drar dette sammen!

Vennlig hilsen

Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen