Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr. 6/2018 - Brudd i normaltariff-forhandlingene

Det er brudd mellom Legeforeningen og staten i forhandlingene om fastlegenes normaltariff.
25. juni 2018

Normaltariffen

Legeforeningen så ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene fordi statens tilbud ikke løser den alvorlige situasjonen fastlegeordningen er i. Avstanden mellom statens tilbud og våre forslag til nødvendige strakstiltak ble alt for stor. Etter krevende forhandlinger tilbød staten oss 100 millioner kroner uten videre opptrappingsplan. Vårt siste krav var 280 millioner som et første strakstiltak og krav om forpliktelse for videre oppfølgning. Vi krevet videre endring av normtallet på 1500 pasienter. Dette ville de heller ikke endre nå, men starte en utredningsprosess.

Vi har planlagt godt for den situasjonen vi befinner oss i. Det første vi vil gjøre er i morgen å sende et brev til alle landets kommuner om den alvorlige situasjonen i fastlegeordningen. Vi vil også sende et brev til alle landets fastleger som legene kan sende til kommunene om behov for tilrettelegging på grunn av at arbeidshverdagen er blitt uholdbar. Det er viktig å opprettholde et godt fastlegetilbud for pasientene gjennom sommeren. Over sommeren vil det tas ytterligere initiativ fra Legeforeningens side og vi vil sørge for god informasjon til medlemmer og tillitsvalgte. 

Jeg understreker at det er helt tydelig at staten fortsatt ikke har tatt alvoret innover seg og forstått at strakstiltak må iverksettes allerede nå for å redde en av de mest vellykkede helsereformene i Norge.

Fastlegeordningen sliter med store rekrutteringsutfordringer og erfarende leger slutter. Vi har en ukontrollert oppgaveoverføring til fastlegene fra andre helseaktører som fører til alt for lange arbeidsdager, noe som tidsbruksundersøkelsen tydelig viser.

Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes. Vi må sikre pasientenes rett til fortsatt å ha en fastlege uavhengig av hvor de bor.

Ønsket om å beholde dagens fastleger og rekruttere nye fastleger må møtes med blant annet følgende strakstiltak:

  • Listelengden må ned og normtallet justeres.
  • Finansieringen styrkes med nye midler og sosiale rettigheter sikres.
  • Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses.
  • De må rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS).

Departementet har varslet at de ensidig vil fastsette en ny forskrift (årets normaltariff) og gi inntektsregulering i tråd med statens siste tilbud. Siste tilbudet fra staten var en inntektsøkning som i de fleste andre lønnsoppgjørene i år på 2,8 % og en kostnadsdekning på 2,9 %. I tillegg innbar statens tilbud en styrking av per capita med 100 millioner kroner. Dette tilbudet var langt lavere enn Legeforeningens økonomiske krav. Økningen i de enkelte takster og fordelingen vil derfor i år kunne bli bestemt av staten alene.

Normaltariffen er en forskrift og ikke en tariffavtale mellom partene, og dette betyr at vi ikke har streikemulighet eller noen nemnd som avgjør uenigheten. For mer informasjon se her. Når staten ikke tar ansvar, kan ikke fastlegene fortsette å jobbe nesten 56 timer i uken i snitt og nye leger ønsker heller ikke dette. Her må det skje endringer – og det haster! Vi har lenge jobbet med aktuelle tiltak og mulige aksjoner ved en slik situasjon vi nå har havnet i. Dette jobber vi videre med nå, og vi vil involvere dere i dette arbeidet. Situasjonen vil få konsekvenser. Takk til alle dere som bidro i questback undersøkelsen som viser aksjonsvilje.

Jeg vil takke alle som bidrar og vi må fortsette å holde momentet oppe. Jeg oppfordrer medlemmene til at vi nå står samlet videre i denne vanskelige situasjonen – sammen er vi mye sterkere!

Vi kommer tilbake med mer informasjon fortløpende både i medlemsbrev, på Facebook og på Fastlegen.no 

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen

Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!

Tom Ole Øren

 

Vennlig hilsen

 

Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen