Medlemsbrev nr.11/2018 Enighet med staten om fastlegenes normaltariff

Kjære medlemmer i Allmennlegeforeningen! Bruddet i forhandlingene med staten er nå avsluttet, og Allmennlegeforeningen er glad for at vi nå kan legge uenigheten om normaltariffen bak oss.

Staten og Legeforeningen ble enige om raskt å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for reduksjon av listelengden. Vi ble også enige om at oppgavemengden har blitt for stor for fastelene. Disse forpliktende tiltakene vil bidra til at fastlegene får mer tid til pasientene og styrke rekrutteringen og stabiliseringen av erfarne leger.

Enigheten innebærer altså at staten erkjenner situasjonen og behovet for et økonomisk løft.

Veien videre: Partene (KS, Legeforeningen og staten) nedsetter nå en hurtigarbeidende gruppe som konkret skal se på oppgaveporteføljen og oppgavefordelingen vår. Arbeidet skal være ferdig i løpet av februar neste år. Regjeringen skal også sette av midler til ALIS Nord og til spesialistutdanningen av allmennleger. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og bevilger midler til veiledning av de som spesialiserer seg til å bli allmennleger. God veiledning er et av de viktigste tiltakene vi har for å rekruttere og beholde nye fastleger, samtidig er det en anerkjennelse av det viktige arbeidet de erfarne fastlegene gjør som veiledere. ALIS-modellen har gitt gode resultater og at det er positivt at modellen breddes ut ytterligere – og at den inkluderer næringsdrift.

Allmennlegeforeningen mener at bruddet  i forhandlingene før sommeren, var avgjørende for å få frem alvoret i situasjonen, og forpliktelsene i protokollen om normaltariffen ville ikke ha kommet uten bruddet. Helseministeren var tydelig på vår felles pressekonferanse om hva som er utfordringsbildet og videre løsninger.  Det skal vi i AF følge opp tett.

Dette gjennomslaget hadde ikke vært mulig uten medlemmenes uvurderlige innsats. Jeg vil takke alle medlemmer for  utrettelig engasjement, nye kronikker og pågangsmot i en krevende tid for fastlegeordningen.  

Forpliktelsene i protokollen markerer en viktig delseier, men kampen er på ingen måte over. Arbeidsmengden er fremdeles  like stor for fastleger landet over. Nettopp derfor er det viktig at vi nå har fått på plass en felles virkelighetsoppfatning sammen med helseministeren som skal følges opp i et forpliktende samarbeid. Dette er et viktig utgangspunkt og helt nødvendig for videre forhandlinger.

Lenke til protokollen

Vi er spente på statsbudsjettet 2019, og som kjent legges regjeringens forslag frem 8. oktober 2018. Det blir også spennende å se hvordan opposisjonen i Stortinget følger opp forslaget til statsbudsjettet. Vi i Allmennlegeforeningen og Legeforeningen vil jobbe for å påvirke dette frem til statsbudsjettet blir vedtatt, trolig i slutten av november. 

Vi gir oss ikke!

Tom Ole Øren

Vennlig hilsen    
Tom Ole Øren   
Leder Allmennlegeforeningen 

Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!