Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev - våruka 2019

Meld deg på - våruka 2019.
28. februar 2019

Bilde av en A

Grunnkurs A (mandag – torsdag)

Meld deg på Grunnkurs A, introduksjonskurset til deg som skal eller holder på å spesialisere deg i allmennmedisin.
Her får du innføring i allmennmedisin fra et samfunnsperspektiv samt informasjon om helsebiblioteket, Helfo og spesialistutdanningen. Kurset gir også tips til oppstart i praksis, arbeidsmetoder og organisering av hverdagen.
Mer informasjon og påmelding her.

Kurset kan kombineres med kurs i normaltariffen

Bokstaven D

Grunnkurs D (mandag – fredag)

Mer informasjon og påmelding her.

 

 

 

StetoskopKurs i helsepolitikk (tirsdag 7. mai)

Kurset er søkt godkjent med åtte valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter.

 

Mer informasjon og påmelding her.

Ledelseskurs (onsdag – fredag)Puslespill

Allmennlegeforeningen og Universitetet i Oslo har gått sammen om å arrangere et kurs om dette. Kurset er et frittstående emnekurs, men kan brukes som en del av et modulbasert kurs som kan bygges videre på. Del I arrangeres under våruka, mens del II arrangeres over to dager i juni ved Universitetet i Oslo. Begge delene gir 15 tellende timer hver. Ved fullført del I og II får man fem studiepoeng ved Universitetet i Oslo. Totalt kan man gjennom kursseriene innen ledelse, som arrangeres på våruka, oppnå 20 studiepoeng. Disse kan inngå i en master i helseadministrasjon.
Temaet på dette kurset er helseøkonomi, og målet er at du etter kurset skal kunne
 forstå velferdsstatens hovedutfordringer
• beskrive hvordan det norske helsesystemet avviker fra andre lands systemer.
• kurdere fastlegenes organisering og finansiering i et mer overordnet perspektiv.
• forstå mulige årsaker til variasjon i medisinsk praksis.
• vurdere mulige positive og negative effekter av private behandlingsforsikringer.

Vi har også i år lagt til rette for hyggelig samvær. Vi håper dere kan finne rikelig anledning til å slappe av og la dere underholde, knytte nye bekjentskaper og gjenoppfriske gamle.

Mer informasjon og påmelding her.

ikoniske-tegn-200.jpgEmnekurs Gynekologi -Gode tips og litt praktisk trening
(onsdag – fredag)

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs for leger i spesialisering og klinisk emnekurs for de som skal fornye seg.
Kurset har som mål å ta opp aktuelle problemstillinger innen gyn-obsfaget med et praksisnært fokus. Det er et stort ønske å få kursdeltakerne til å engasjere seg i disse oppgavene og at kurset skal bidra til at de skal kjenne seg tryggere i dette faget.
Mer informasjon og påmelding her.

Vanskelig foreskriving av vanedannende medikamenter (onsdag – fredag)

Synes du forskrivning av vanedannende medikamenter er slitsomt? I forskriving-200.jpgså fall er du ikke alene. Denne oppgaven er noe av det som fører til mest slitasje blant allmennlegene.
På dette kliniske emnekurset tar vi utgangspunkt i kasuistikker og forskrivningsdata fra kursdeltakerne selv. Disse vil bli kommentert og diskutert i lys av regelverk og faglig kunnskap om smertestillende medisiner, beroligende og sovetabletter.
Målet er at kursdeltakerne skal lære hvilke metoder og regelverk som gjør dem i stand til å gi bedre hjelp til pasienter som krever vanedannende medikamenter, og selv bli tryggere på håndteringen av disse vanskelige forespørslene.

Mer informasjon og påmelding her.

Tverrfaglighet i praksis – plunder og heft eller nyttig og artig? (onsdag – fredag)
tannhjul-200.jpgSpennende 15 timers klinisk emnekurs, tverrfaglighet i praksis, på Allmennmedisinsk våruke 2019, Vi belyser legerollen i samarbeid med andre i konkrete hverdagssituasjoner. Vi tar for oss bilulykken, den gravide, den sykmeldte i arbeidskonflikt, skolenekteren, med mer.
Hva tenker vi selv om vår rolle og hva vi kan bidra med av faglighet? Hvordan ser våre samarbeidspartnere på oss og hva ønsker de av oss? Kurset tar altså utgangspunkt i konkrete situasjoner belyst fra flere hold og med særlig fokus på legens rolle. Så diskuterer vi etter å ha sett på oss selv, også med andres øyne. Vi har invitert noen engasjerte kolleger til å følge med på casene og oppsummere sine tanker om hvordan vi utøve vår faglighet optimalt i samarbeid med andre. Teoriforankring, verdier, praktiske handlemåter og kommunikasjons triks vil bli drøftet. Bli med og sett ditt preg på dette kurset, som egentlig er en workshop.


Mer informasjon og påmelding her.