Allmennlegenes innsatsgruppe Covid-19

AF og NFA ser behov for å samordne innsatsen i covid-19 arbeidet, og etablerer en felles innsatsgruppe for å prioritere dette.
Koronavirus

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin er bekymret for den situasjon vi står i nå. Dette er også for oss i primærhelsetjenesten en unntakssituasjon vi aldri har vært i før. Situasjonen er helt ny og uoversiktlig, og endres stadig. Det kommer mange innspill fra alle hold om hva vi må gjøre og hvordan dette kommer til å bli. Det er behov for strakstiltak. Vi ønsker å bidra til best mulig forløp av epidemien. Vi er opptatt av god, effektiv og rask kommunikasjon i alle retninger, både til våre pasienter, til våre medlemmer, til myndighetene og til pasientorganisasjonene. 

Styrene i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin prioriterer nå dette arbeidet og vil i stor grad avlyse all annen aktivitet. Vi oppretter en felles innsatsgruppe mot Covid-19, som vil bestå av styrene i AF og NFA. Gruppa ledes av lederne i AF og NFA, og har bistand fra sekretariatet i Legeforeningen. Vi vil ha daglige videomøter og dermed tett kontakt med alle styremedlemmer. Vi vil i etterkant av møtene daglig informere våre medlemmer. Vi håper at informasjon og innspill fra våre medlemmer kan kanaliseres gjennom aksjonsgruppen og at vi får tillit til å prioritere gode løsninger. Vi vil i direkte kontakt med myndighetene arbeide for å finne raske løsninger på de problemer som oppstår. Legeforeningen har opprettet en intern informasjonsside til alle medlemmer. Vi vil bruke denne, i tillegg til våre vanlige informasjonskanaler og nye kanaler for raskt å nå ut med viktig informasjon. 

Vi må arbeide for å best mulig ivareta sikkerhet og mulighet for å yte faglig god hjelp lengst mulig på fastlegekontorene, på legevakt og på sykehjem i kommunene. Vi vil delta i raske avklaringer for hvordan fastlegeressursen og legevaktressursen kan benyttes (telefon, video, prioriteringer og omdisponeringer). Myndighetene må se mulighetene og begrensningene for legeressursene i kommunene. Myndighetene ved Helsedirektoratet støtter dette initiativet og vil samarbeide tett med oss. Vi vil bli fortløpende informert og få mulighet til å gi innspill til raske nasjonale beslutningene. 

Vi ønsker at våre medlemmer raskt få mulighet til å ta i bruk telefon og videoløsninger i pasientkontakten, og at dette selvsagt sidestilles med konsultasjoner. Vi anbefaler fra nå at alle pasienter med luftvegssymptomer først må ta kontakt telefonisk, elektronisk eller pr video med fastlege. Telefonkapasiteten inn til fastlegekontor og legevakt må straks styrkes. Fastlegene må ha god og fortløpende kontakt med de ansvarlige i sin kommune og vi vil gi råd. Vi jobber også hardt for å få på plass en nasjonal ordning med praksiskompensasjon for fastleger som havner i karantene eller isolasjon. 

Hilsen
Nils Kristian Klev, leder Allmennlegeforeningen og Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin