Blåreseptsaken

Legeforeningens sentralstyret fattet 25. januar 2022 følgende vedtak: 
Inntil reglene om straffegebyr fryses og det tas initiativ til å få dem fjernet, mener Legeforeningen at det er for høy risiko for våre medlemmer å forvalte ordningen som hittil.

Legeforeningen råder sine medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden.

Allmennlegeforeningens styre fattet følgende vedtak 20. januar 2022: 

  • Allmennlegeforeningen kan ikke akseptere prinsippet om at en lege kan bøtelegges for feil de gjør på jobb. Denne saken kan bare løses ved at gebyrordningen fjernes.   
  • Allmennlegeforeningen krever derfor at regjeringen sørger for at overtredelsesgebyr fjernes som sanksjonsmulighet ved blåreseptforskrivning.   
  • Frem til vedtaket om ileggelse av gebyr for brudd på blåreseptforskriften fjernes mener Allmennlegeforeningen at det er for høy risiko for våre medlemmer å forvalte saksbehandlingen ihh til blåreseptforskriften.  
  • Allmennlegeforeningen kan derfor ikke anbefale sine medlemmer å skrive blå resepter frem til det er klart at overtredelsesgebyr fjernes.

Informasjon til pasientene
Regjeringen har innført et overtredelsesgebyr på opp til kr 212.000 til leger ved feil forskriving av blå resepter. Det er dessverre nå for høy risiko for leger å skrive blå resepter. Vi kan dessverre ikke skrive ut blå resepter før overtredelsesgebyret fjernes.

Legeforeningen krever at regjeringen fjerner overtredelsesgebyr. Vi anbefaler at du tar vare på kvitteringen for medisiner som du kjøper på hvit resept, og tar kontakt med HELFO post@helfo.no eller helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no dersom du har spørsmål.