Allmennlegeforeningen

Nyheter

Brudd i forhandlingene med KS - kan ende i streik

Det er brudd i forhandlingene om særavtalen. KS ville ikke gå med på vårt krav om å begrense unntaket fra arbeidsmiljøloven til maks syv timer tilstedevakt pr uke eller inntil 28 timer beredskapsvakt beregnet som et gjennomsnitt pr måned.

19. september 2020
Brudd i forhandlingene

Legene kunne med vårt krav jobbe mer enn dette, men det må da avtales med den enkelte lege. I tillegg fremmet vi krav om at listelengden kommunene kan pålegge ansatte leger reduseres fra dagens 1500 til 1000 innbyggere. Særavtalen regulerer arbeidstid for ansatte leger, LIS1 og arbeid på legevakt i alle kommuner med unntak av Oslo. 

Gitt situasjonen i fastlegeordningen og økningen i arbeidsbelastning er det helt nødvendig å få på plass vernebestemmelser som gir legene mulighet til å styre egen arbeidstid bedre enn i dag. Endringer i særavtalen er derfor helt nødvendig. Vaktbelastning gir størst utfordring i mindre kommuner, men dette er en viktig prinsipiell sak da fastleger gjennom fastlegeforskriften er pliktige til å jobbe legevakt. Samtidig gir særavtalen kommunene mulighet til nærmest ubegrenset å pålegge legevaktsarbeid. De anbefalte normene for antall leger i vaktsjiktet følges ikke i mange kommuner. Med dagens regelverk har legene svært begrensede muligheter for å komme i en forhandlingsposisjon om egen arbeidssituasjon og betingelser på legevakt.
 
Hva skjer videre?
Partene skal nå gjennom en mekling hos Riksmekleren for å forsøke å komme til enighet. Lykkes ikke dette er det mulighet for streik. I og med at særavtalen gjelder for ansatte leger i kommunehelsetjenesten, er det disse legene som kan tas ut i en eventuell streik. Også næringsdrivende leger med kommunal bistilling og alle leger som jobber legevakt på kveld eller natt er å anse som ansatte. Vi vil holde dere orientert om prosessen gjennom regelmessige medlemsbrev og på hjemmesidene til AF og Legeforeningen. Dersom det er aktuelt å ta deg ut i streik, vil du få informasjon om dette i forkant. 

 

Styret