Ekspertutvalgets rapport om allmennlegetjenesten

Regjeringens eget utvalg kommer i rapporten med 59 forslag på en rekke områder og med ulik grad av detaljering. AF umiddelbare kommentar er at økt tilgjengelighet til fastlegene for innbyggerne vil kreve flere fastleger med kortere lister og ikke lengre lister slik utvalget tar til orde for. Samlet sett virker mange av forslagene heller som en styrt avvikling av dagens fastlegeordningen enn å styrke pasientens mulighet til å ha én fast lege. Det er en omfattende rapport, og AF vil bruke tid på å gå nøye igjennom alle forslagene.

Det er en omfattende rapport, og AF vil bruke tid på å gå nøye igjennom alle forslagene.
Nils Kristian Klev og Hans-Christian Myklestul

Umiddelbart reagerer AF særlig på at utvalgets forslag ikke i tilstrekkelig grad vil redusere arbeidsbelastningen for fastlegene. Arbeidsbelastningen i fastlegeordningen må ned om vi skal klare å beholde legene vi har og rekruttere nye inn. AF mener at vi må ha flere fastleger med kortere lister slik som handlingsplanen legger opp til om vi skal sikre innbyggerne gode tilgjengelige fastlegetjenester og at hver pasient får mer tid med sin lege. Det er derfor overraskende at utvalget vil stimulere til lengre lister noe som etter vårt syn vil ha motsatt effekt. 

Mange av tiltakene på legevaktområdet opplever vi er i tråd med innspill vi tidligere har kommet med og trekker spesielt frem at det må etableres rammer for hvor mye legevaktsarbeid fastleger kan pålegges og at de ikke skal måtte jobbe alene. Videre foreslår utvalget at fast lønn bør benyttes mer for legevaktsarbeid. 

Også andre tiltak utvalget foreslår er i tråd med AFs innspill som blant annet at utvalget er tydelige på at fastleger ikke skal utstede fraværsattester til skoleungdom og ønsker en strengere regulering av hvilke attester fastleger plikter å skrive.

Du kan lese rapporten her.