Takstendringer 8. april 2020

Som følge av pandemisituasjonen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i takstsystemet (normaltariffen). Endringene har virkning fra onsdag 8. april, men er midlertidige og gjelder frem til 1. september 2020.
Nils Kristian Klev

Legeforeningen har bidratt med en rekke innspill i dette arbeidet.
Flere av våre forslag er ikke kommet med. Departementet har lovet en fortløpende vurdering i samarbeid med Legeforeningen av om tiltakene er tilstrekkelig for å løse formålet: en finansiering av aktiviteten i denne ekstraordinære situasjonen. Slik sikrer man at fastlegeordningen er en stabil tjeneste for befolkningen også gjennom denne krisen.
Endringene vil kreve oppdatering av journalsystemene, og det forutsettes at dette arbeidet er godt i gang. Det vil bli publisert egen veileder fra helsedirektoratet som forklarer nærmere hvordan de nye takstene er tenkt brukt.

Tidstakstene dekker nå tidsbruk til smitteverntiltak før og etter konsultasjonen.
Tidstakstene 2cd, 2cdd, 2ck, 11cd og 11ck utvides til å omfatte medgått tid grunnet smitteverntiltak. Det vil innbefatte alle de tiltak som må gjøres på kontoret for å redusere smittefare. Det gjelder tid brukt på nødvendige instruksjoner til pasienten både før konsultasjon og etterpå. Videre tid til desinfeksjon av utstyr og kontaktflater mellom hver pasient. Det vil for eksempel også gjelde om det vurderes nødvendig at pasienten venter i bil utenfor kontoret. Da vil den ekstra tiden det tar å få pasienten inn på kontoret kunne medregnes. Tilsvarende om det er nødvendig å sette opp pasientene med noen minutters mellomrom slik at en unngår unødvendig kontakt mellom pasientene. I praksis vil dette bety at de fleste ordinære konsultasjoner vil antas å utløse tidstakst.

Endringer i e-konsultasjonstakster
Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 som følge av merarbeid under den pågående pandemien. Det blir nå innført egen kveldstakst for e-konsultasjon (2aek) tilsvarende 2ak. Det er også åpnet opp for en rekke flere takstkombinasjoner ved e-konsultasjon. Se forskriften for fullstendig oversikt. (F.eks takst 7, 101, 102, 110 ++) E-konsultasjonstakstene har også fått et påslag på 10,- som skal kompensere for merkostnad ved elektroniske betalingsløsninger, slik at pasienten kan gjøre opp og ha et alternativ til bruk av faktura. I tillegg kan legen nå bruke hjelpepersonell i en e-konsultasjon, for eksempel kan dette gjøres hvis lege er hjemme i karantene eller sitter på legekontoret, mens hjelpepersonellet er sammen med pasienten. Legen kan da kreve takst for de prosedyrer som utføres av hjelpepersonellet i e-konsultasjonen. De aktuelle takstene er merket med ** i forskriften.
Gruppebehandling (takst 2ed/2ee) kan også gjøres via videokonsultasjon.

Ny takst for risikokartlegging av pasientene
Det innføres en ny takst 6. Taksten skal dekke tiden fastlegen bruker på en systematisk risikokartlegging av egne listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. Takst 6a gjelder for den første halvtime, mens takst 6b er for senere påbegynte halvtime. Det kan gjøres en slik kartlegging hvert halvår. Takst 6b kan repeteres, men ikke utover totalt 1 gang pr 100 listeinnbyggere. Taksten 6a og 6b med repetisjoner settes opp på et regningskort i legens eget navn etter at en har gjennomført risikokartleggingen og sendes med det det ordinære oppgjøret. Samlet tidbruk det maksimalt kan takstes for på en liste med 1000 innbyggere blir 5,5 timer gitt ved 1stk 6a + 10 stk 6b (en gang pr 100 listepasienter)*

*Første ordlyd i forskriften var repitisjoner slik at det i praksis betydde en 6b takst mer enn en gang pr 100 pasienter. Dette var i følge Departementet en upresis formulering som senere har blitt persisert i en forskriftsendring. Den nye forskriftsteksten om 6b er: "Taksten kan tas per påbegynte halvtime, men kan ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbygger."

Takst 6ad gjelder i tillegg for spesialist i allmennmedisin på lik linje med takst 14d og legges til både 6a og 6b.

Systematisk risikokartlegging kan gjøres manuelt eller ved bruk av et egnet verktøy i EPJ. Følgende kriterier kan være nyttig ved gjennomføring av risikokartlegging av pasienter:

  • Pasienter med fire eller flere faste legemidler som ikke har fått legemiddelgjennomgang siste 6-12 måneder
  • Pasienter som står på legemidler med stor bivirkningsfare
  • Pasienter som har gått regelmessig til oppfølging og hvor den planlagte legetimen har bortfalt
  • Pasienter med en eller flere kroniske sykdommer og som ikke har hatt legetime siste 6-12 måneder
  • Pasienter hvor sykdommens alvorlighetsgrad tilsier at mangel på oppfølging vil kunne føre til betydelig forverring
  • Pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse
  • Pasienter med psykisk utviklingshemming
  • Barn med økt sårbarhet knyttet til egen helsetilstand eller relatert til omsorgs- og familiesituasjonen

Etter gjennomført risikokartleggingen bør det lages en plan for oppfølging av pasienter med identifisert risiko. En oppfølgingsplan bør beskrive hvilke tiltak som må igangsettes på kort og lang sikt. For å lette dette arbeidet kan en utarbeide maler tilpasse de ulike pasientgruppene.

Egenandelsfritak når fastlegen følger opp risikopasientene
Det åpnes også opp for at fastlegen på bakgrunn av risikokartleggingen kan kontakte pasientene og gjennomføre en konsultasjon, pasienten betaler i disse tilfellene ingen egenandel. Dette fremgår av § 3 nr. 9 i den nye stønadsforskriften. Ved oppsøkende helsehjelp er det de ordinære takstene for konsultasjon og sykebesøk som skal brukes. Frem til journalsystemet er oppdatert med ny fritakskode, skal legen bruke fritakskode H og merke regningen med "oppsøkende helsehjelp".

Ny takst for tverrfaglig konsultasjon
Takst for tverrfaglig konsultasjon via video- og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og/eller ambulansepersonell. Pasienten må være til stede sammen med helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og/eller ambulansepersonell, samtidig som det kommuniseres med fastlege. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende.
Taksten kan også benyttes ved legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle, unntatt takst 2afd, 2afdd og takst 701–712.

Tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin er forlenget
Dersom godkjenningen for å kunne kreve spesialisttakster i allmennmedisin utløper i perioden 1. mars 2020 til 1. juli 2021, har Helsedirektoratet vedtatt å forlenge godkjenningen med ett år for alle spesialister i allmennmedisin