Fraværsregler for LIS1

LIS1 behøver ikke å gjennomføre resttjeneste i utdanningens første del
Elin Ødemark, ALIS-leder
Elin Ødemark, ALIS-leder

Fraværsregler for LIS1 er endret som følge av Covid-19. Ved fravær som skyldes Covid-19 LIS1 trenger ikke LIS1 å gjennomføre resttjeneste i utdanningens første del.

Dersom alle læringsmål i del 1 er oppnådd kan du gå over i del 2/3 selv om du har fravær som overskrider 12 dager i spesialisthelsetjenesten og 6 dager i kommunehelsetjenesten. Fraværet må ha sammenheng med Covid 19 utbruddet.

Kravet til den samlede utdanningstiden er fortsatt minimum 6,5 år. Endringen innebærer at en større andel av tjenestetiden kan gjennomføres i utdanningens del 2/3.

Endringene som er gjort fremgår av spesialistforskriften § 15 og 31 og gjelder med virkning fra 20. mars 2020.