Handlingsplanen

Regjeringen la i dag frem handlingsplan for allmennlegetjenesten som er en forpliktende opptrappingsplan for perioden 2020 – 2024.
Fra pressekonferansen: handlingsplanen

Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 -2024 
Regjeringens handlingsplan er en forpliktende opptrappingsplan for perioden 2020 – 2024. Vi har fått gjennomslag for hoveddelene av vår politikk og våre innspill blant annet når det gjelder finansieringsmodell med 30/70 fordeling, knekkpunkt og grunntilskudd. I første fase av handlingsplanen er det hovedfokus på stabilisering og rekruttering. Målet er at det skal bli flere leger, kortere lister og redusert arbeidsbelastning. For å nå dette målet vil regjeringen styrke basisfinansieringen. Utviklingen skal følges nøye slik at en kan gjøre justeringer fortløpende.  

Det er satt av 1,6 mrd friske midler til årene 2021-2024. I tillegg bevilges 266 mill gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2020. De første tiltakene blir iverksatt fra 1. mai 2020. Det er ikke ubetydelige beløp, men vil ikke være nok til å nå de målene en har satt seg. Til det vil det være behov for en ytterligere økonomisk satsning.  

I første omgang innføres det et grunntilskudd slik at lister med under 500 pasienter får basistilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil to år forutsatt at listetaket er satt over 500. 
 
Vi har i planen fått gjennomslag for hovedtrekkene i vår politikk i forhold til finansieringsmodell og tiltak. 

Det innføres knekkpunkt på 1000 pasienter og basistilskuddet under knekkpunkt økes i første omgang med kr 78,- (beregnet anslag) fra 1. mai 2020. Over knekkpunkt gjøres det ingen endringer blir satsen den samme som i dag (kr 499,-).  

Normaltarifforhandlingene skal som tidligere gjennomføres årlig og kommer i tillegg til dette. Årets forhandlinger er utsatt til høsten. 

Det legges også opp til en styrking av SOP, økt antall ALIS avtaler, introduksjonsavtaler, kvalitetssystem tilsvarende SKIL, reduksjon av ikke-kliniske-oppgaver, bedre samhandling og stopp av oppgaveoverføring fra sykehusene. Men som sagt må økonomien styrkes ytterligere, og det blir her kampen må fortsette. Uansett viser regjeringen en vilje og forståelse for hovedutfordringene i fastlegeordningen og forplikter seg til å gjennomføre nødvendige tiltak. 

Det legges nå opp til et videre arbeid i trepartssamarbeidet hvor en skal se på legevakt, innretning av takstsystemet (for å understøtte faglig riktig praksis), organisering av legekontor (team, gruppeavtaler og ledelse). Det er fortsatt en rekke ting som gjenstår, men samtidig gir det oss en god mulighet til å delta aktivt inn i dette arbeidet. Det pekes på løsninger i handlingsplanen som vi er kritiske til, og som vil kreve grundige utredninger og diskusjon. Vi er ikke i mål, men har kommet et godt stykke videre. Hovedfokuset vårt nå fremover blir å styrke økonomien og delta som en viktig premissleverandør i det arbeidet planen legger opp til. 

Planen er derfor et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid og gir en viss grad av optimisme. Vi har nå fått på plass en fornuftig struktur, men den økonomiske ramme er ikke tilstrekkelig for å nå alle målene. Regjeringen forplikter seg til fortløpende vurdering av om tiltakene i planen treffer og om det vil være behov for ekstra tiltak underveis. Den videre dialogen om dette og økonomien blir derfor helt avgjørende for om vi når målet om å få de erfarne fastlegene til å bli i yrket - og flere unge leger til å bli fastlege.  
 
Stabilisering:

 • Basisfinansiering skal styrkes 
 • Knekkpunkt
 • Takstsystemet skal gjennomgås for å understøtte faglig riktig praksis og aktivitetsbasert finansiering videreføres med 30/70 fordeling mellom basistilskudd og aktivitet.
 • Reduksjon av ikke-kliniske oppgaver
 • Bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Forenkling av sykemeldingsarbeid og rapportering
 • Redusere attester
 • Forenkle arbeid med pasientreiser 

 Det er viktig at fastlegenes kliniske oppgaver vektlegges. Fastlegen skal fortsatt diagnostisere, behandle, støtte og veilede, og ha en koordinerende rolle i samarbeid med andre helseaktører og offentlig forvaltning. 
 
Rekruttering:

 • Grunntilskudd tilsvarende basistilskudd for 500 pasienter i inntil to år for lister med under 500 pasienter forutsatt at listetak er over 500.
 • Økning av antallet ALIS-avtaler 
 • Styrke ALIS-kontorene
 • Veiledning økes med 1,5 timer i 2021.
 • Styrking av SOP og Fond for kvalitetsforbedring
 • Introduksjonsavtaler for leger som trenger to år i uselektert praksis. Kan jobbe på samme liste som listeinnehaver.

Les handlingsplanen her 

WEBINAR 
AF vil sammen med NFA arrangere webinar om handlingsplanen. Vi legger opp til i alt fire møter fordelt tilsvarende helseregionene. 
 
Sør-Øst: Tirsdag 12.5 kl. 17.00 
Vest: Tirsdag 12.5 kl. 19.00 
Nord: Onsdag 13.5 kl. 17.00 
Midt: Onsdag 13.5 kl. 19.00 
 
Det vil komme mer informasjon i egen invitasjon til alle medlemmer ned lenke for deltagelse og praktiske opplysninger.