Krav til den nye regjeringen om fastlegeløft

Allmennlegeforeningen har sammen med Legeforeningen jobbet for å til et felles innspill sammen med KS til ny regjeringserklæring. Partene er blant annet enige om at handlingsplanen for allmennlegetjenesten ikke er tilstrekkelig finansiert og at de 1,6 mrd i handlingsplanen alene ikke vil være nok til å sikre stabilisering og rekruttering. Legeforeningen og KS krever derfor at staten må øke bevilgningene betydelig for å sikre fastlegeordningen.

denne.jpg

Partene ber den nye regjeringen iverksette følgende tiltak:

  • Sørge for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert av staten
  • Styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen
  • Øke både basistilskuddet og den aktivitetsbaserte økonomien for å legge til rette for kortere lister og redusert arbeidsbelastning
  • Sette inn særskilte tiltak for legevakt i distriktskommuner for å sikre tilstrekkelig antall leger i vaktordningen
  • Forenkle og samordne tilskuddsordningene til kommunene og fastlegene
  • Sørge for at utdanningsløpet i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus

Kravet er et resultat av dialog mellom partene. En felles erkjennelse av krisen i fastlegeordningen og felles forventninger til ny regjering er et viktig skritt. At partene går sammen på denne måten vil synliggjøre det akutte behovet for at staten og regjeringen legger frem nødvendige tiltak. Enigheten innebærer likevel ikke at vi dermed løser alle utfordringene vi står overfor. Et av de viktigste spørsmålene som gjenstår er utfordringene i legevakt.

Striden med KS om arbeidstid i legevakt endte som kjent med brudd i forhandlingene om særavtalen og en påfølgende streik. Rikslønnsnemnda besluttet å videreføre særavtalen, uten noen av de endringene Legeforeningen mente var nødvendige for å sikre en levelig arbeidshverdag. Vi har vært tydelige på at vi ikke kan akseptere de konsekvensene denne kjennelsen får for våre medlemmer.

Vi har hele veien jobbet intenst med å finne løsninger på utfordringene i legevakt. Det er, og har vært, en av de aller viktigste sakene for Allmennlegeforeningen og Legeforeningen. Vi har jobbet langs flere parallelle spor, som lokal og nasjonal presse, samt jevnlig kontakt med politikere og partene i arbeidslivet.

Allmennlegeforeningen og Legeforeningen har brukt svært mye tid på direkte kontakt med politikerne om arbeidsbelastningen i fastlegeordningen og på legevakt. Det er positivt at flere av partiene, i etterkant av valget, slår fast at utfordringene i allmennlegetjenesten er øverst på deres prioriteringsliste.
Garantien fra partiene som gjør seg klare for regjeringsmakt, og et felles krav med KS knyttet til allmennlegetjenesten, viser at denne innsatsen har ført til en viktig utvikling. Det gjenstår likevel fortsatt mye arbeid for å komme i havn. I vår kamp for å få på plass løsninger som bidrar til en forsvarlig arbeidsbelastning, vurderer vi fortløpende alle tilgjengelige virkemidler, inkludert rettslig prøving av særavtalen.

De neste månedene blir av stor betydning for både fastlegeordningen og for legevakten. Vi vil fortsette kampen for å sikre allmennlegetjenesten de tiltakene og den økonomiske forpliktelsen den er helt avhengig av.

Les nyhetssak på VG.