Innsatsgruppen til NFA og AF fikk Kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Allmennlegenes innsatsgruppe for Covid-19, ved styrene i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen fikk på landsstyremøtet 31. mai 2022 Kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten

Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen

Foto: Thomas B Eckhoff 

En sakkyndig komite har vurdert at året pris skal gå til Allmennlegenes innsatsgruppe for Covid-19, ved styrene i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen

Begrunnelsen er som følger;
Allmennlegenes innsatsgruppe for Covid-19 har utmerket seg med stor og viktig innsats i en krise der behov for systematisert kunnskap om kvalitet var avgjørende for pasientsikkerhet og gode tjenester. Innsatsgruppen fylte et viktig tomrom med kontinuerlig oppdaterte råd for primærhelsetjenesten der det var mangel på veiledning og kunnskapsbasert støtte fra myndighetene.

Innsatsgruppen organiserte sitt arbeid på en forbilledlig måte med daglige møter, faglige diskusjoner og konsensusmøter, demokratiske prosesser og god kommunikasjon der mange ble involvert og hørt, samt med lokale og nasjonale myndigheter. Retningslinjene var preget av kunnskap, lokal forankring og kommunikasjon og løsninger. Innsatsgruppens arbeid og forslag ble også aktivt benyttet til å informere myndigheter og gi innspill til organisering av tjenesten. Gode og matnyttige verktøy for beslutningsstøtte som flytskjemaer for ulike problemstillinger under Covid-19 var til stor hjelp for allmennleger under pandemien.

De som skal ta imot prisen på vegne av en lang rekke kollegaer og medarbeidere som bidro til dette flott arbeidet, er lederne av Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. Vi ønsker velkommen på scenen og gratulerer til Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev!

Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen

Foto: Thomas B Eckhoff

Om prisen:
Prisen skal stimulere leger til kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt. Arbeidet bør:

  • Ha fokus på pasienter
  • Ha ført til resultater som viser forbedringer for pasienter
  • Ha anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring
  • Ha vært nyskapende
  • Ha vært utført de to siste årene
  • Ha vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt)