Allmennlegeforeningen

Nyheter

Nils Kristian Klev, nyvalgt leder i AF

Nils Kristian Klev er valgt til ny leder for Allmennlegeforeningen fra 1 . september 2019 til 31. august 2021.
9. mai 2019
Nils Kristian Klev

Nils Kristian Klev åpnet med at han har brukt de siste årene på å tilegne seg nødvendig erfaring og kompetanse på alle de viktige områdene i foreningens arbeid. Og det har gjort at han nå føler seg rustet til å ta fatt på lederoppgaven i AF. "Jeg er klar for å ta ansvaret og sørge for at dere medlemmers interesser blir ivaretatt i alle de kommende prosessene. Jeg vil driste meg til å si at fastlegeordningen er i verdensklasse, men manglende forvaltning og finansiering har gitt den en noe usikker fremtid. Jeg er likevel optimist." Sa Klev.

Dagens fastlegeordning sikrer alle lik tilgang til helsetjenester, sørger for kontinuitet i lege-pasientforholdet og er samfunnsøkonomisk svært lønnsom. En kollaps av ordningen vil gi:

- kraftig økte kostnader

- gå ut over pasientene

- og ikke minst øke belastningen på andrelinjetjenesten kraftig.

Dette må vi for en hver pris unngå understreket Klev.

Han viste til at AF de siste årene har gjort sitt for å påvirke politisk ledelse. Vi har fått god hjelp av dere landsråder og medlemmer og ikke minst Trønderopprøret, sa Klev. Han sa videre at sammen og med god drahjelp fra media har vi fått satt utfordringene i ordningen på dagsorden. Politikerne har innsett at noe må gjøres - og at det haster. I Granavold erklæringen skriver regjeringen at de skal: Forbedre og modernisere fastlegeordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt.

Videre sa Klev blant annet:

"Vi har lov til å være utålmodig, men det skjer mye nå. Vi må i tiden fremover likevel øke presset på regjeringen slik at vi får til en nødvendig endring. Samtidig må vi være klar over at de gode løsningene ikke kommer ved stillingskrig i skyttergravene, men ved dialog og gode prosesser mellom partene. Men jeg vil sette hardt mot hardt om det blir nødvendig understreket han. Jeg kan kanskje oppleves noe mild og diplomatisk stilen, men kan også være tydelig om det trengs.

Vi opplever nå at stadig flere undersøkelser, rapporter og evalueringer viser det vi hele tiden har hevdet. Arbeidsbyrden på fastlegene har økt betraktelig og ordningen er underfinansiert. Næringsmodellen er i ferd med å rakne og det trengs derfor strakstiltak for å sikre at etablerte fastleger blir i ordningen og at vi får tilstrekkelig nye leger inn.

Rammebetingelsene for næring har blitt for dårlige og mange kommuner å tilby fastlønn. KS har beregnet ekstrakostnaden til 1 mill pr fastlønnet fastlege pr år. Det vil derfor være bedre samfunnsøkonomi å styrke næringsmodellen fremfor at stadig flere skal på fastlønn. 8.2 modeller kan selvfølgelig også være gode alternativ for å løse rekrutterings utfordringer lokalt.

Vi fastleger kan tilby innbyggerne helsetjenester i verdensklasse.

Vi kan ta unna enda flere av de oppgavene som i dag gjøre på sykehus

- bare det finansieres og vi er mange nok. 

Vi fastleger har den høyeste medisinske kompetansen i kommunen, men må ha rammebetingelser om vi skal kunne leve opp til forventningene til pasienten og våre samarbeidspartnere.

I det store bildet, og sammenliknet med de totale helseutgiftene, er det ikke så mye midler som skal til, sett i forhold til gevinstene en kan høste av en god primærhelsetjeneste.

En bærekraftig fastlegeordning demmer opp for et to-delt helsevesen og sikrer lik tilgang uavhengig av sosioøkonomisk status og bosted.

I arbeidet vi har foran oss blir det også svært viktig at AF og NFA fremstår samlet. Dette tror jeg blir helt avgjørende for at vi skal få nødvendig gjennomslag. Jeg er derfor opptatt av å sikre og videreutvikle dette samarbeidet.

Arbeidet lokalt blir også svært viktig og samarbeidet mellom fastleger og helseledelsen kan bedres i en rekke kommuner. Sammen med det kommende styret ønsker jeg å styrke de lokale tillitsvalgte. Videre må vi videreutvikle samarbeidet mellom styret og 1. landsrådene. Dere er en stor ressurs som i enda større grad kan brukes til rådslagning og innspill.

Erfaringene fra styrearbeidet og forhandlingene samt lederutdannelsen har gitt meg den kompetansen jeg trenger for å kunne lede allmennlegeforeningens arbeid videre. 

Jeg kan sikre kontinuiteten i alle de pågående prosessene.

Fastlegeordningen er noe jeg virkelig brenner for og tiden i AF har ikke svekket denne følelse, men heller gitt meg økt motivasjon til videre innsats,