Allmennlegeforeningen

Nyheter

Nye regler for fravær på videregående skole

De nye fraværsreglene i videregående skole har ført til mye ekstraarbeid for fastlegene. Det er knyttet mange spørsmål til hvordan reglene skal forstås og praktiseres. Dette medlemsbrevet beskriver hvordan AF og NFA mener regelverket bør praktiseres. Jus og arbeidslivsavdelingen har tidligere sendt ut medlemsbrev om regelverket knyttet til attestasjonsarbeid.
30. september 2016
Forstørrelsesglass

Nye bestemmelser om fraværsgrense i videregående skole ble innført 1.august 2016, og slår fast at elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag ikke vil få karakterer i faget.
Legeforeningen har ikke tatt stilling til innføringen av en fraværsgrense i skolen, men støtter ikke dokumentasjonsreglene. Vi mener ordningen gir feil ressursbruk på fastlegekontoret, og jobber derfor politisk med å få innført at foreldremelding/egenmelding må være gyldig dokumentasjon på sykefravær opp til 10 %. 
Det har vært knyttet mange spørsmål til hvordan detaljene i reglene skal forstås, og det har vært utfordrende å nå ut med god informasjon til alle som blir berørt av de nye fraværsreglene. Det er ønskelig at det tilstrebes lik praktisering av reglene. Dette medlemsbrevet beskriver hvordan AF og NFA anbefaler medlemmene å praktisere de nye reglene.

Hvordan skal reglene forstås?
De nye reglene om fraværsgrense i videregående skole slår fast at elever som har mer enn 
10 % udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil få karakterer i faget. Elevene kan ha inntil 10 % fravær i det enkelte faget. Det betyr at i et fag med 150 årstimer, kan elevene være borte i hele 15 timer uten å risikere å ikke få karakter. Utfordringen er fag med få årstimer, f. eks kroppsøving. Eleven vil få karakter dersom fravær er dokumentert og skyldes sykdom eller andre helse- og velferdsgrunner. Erklæring fra lege stilles som forutsetning for gyldig sykefravær. Om kravet til dokumentasjon står det i Rundskriv om Fraværsgrense (Udir-3-2016) at: "Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 % er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd".

Erfaringer så langt og Legeforeningens arbeid med saken
Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt hvordan reglene skal forstås og at mange elever og foresatte tar kontakt med fastlegen for å få dokumentert fraværet selv om grensen på 10 % ikke er nådd. Mange fastleger oppgir at slike elevhenvendelser i høst har opptatt rundt 10 % av arbeidstiden deres og Legeforeningen er bekymret for at dette kan gå på bekostning av helsehjelp til alvorlig syke og øyeblikkelig-hjelp pasienter. Det er også uheldig at smitteførende elever som ikke trenger medisinsk behandling, oppsøke legekontorer for legeerklæring. Det bør derfor være et mål å arbeide for å minimere omfanget av dokumentert sykefravær før fraværsgrensen er nådd.

Håndtering ved fastlegekontorene
Legeforeningen har hatt mange henvendelser vedrørende håndtering på fastlegekontoret og ser at det er behov for å komme med noen avklaringer for å sikre mest mulig lik praksis ved fastlegekontorene.

Informasjon og avklaring av medisinsk behov
Det er viktig at helsepersonell på legekontorene er godt kjent med de nye fraværsreglene, slik at de i samråd med eleven er i stand til å vurdere reelt behov for legeerklæring i hvert enkelt tilfelle. Helsepersonell må også vurdere om elven har behov for nødvendig helsehjelp, utover behovet for legeerklæring. Der det ikke foreligger medisinsk behov for legetilsyn og eleven ikke har nådd fraværsgrensen, bør helsepersonell informere eleven om at legeerklæring ikke er påkrevd og at henvendelsen ikke kan prioriteres som øyeblikkelig hjelp (ØH). Noen elevene kan av særlige grunner likevel ha et ønske å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd, og i disse tilfellene må medisinsk skjønn utvises. Alle henvendelser om legeerklæring der det vurderes at eleven ikke har behov for legeerklæring bør journalføres, slik at eleven er sikret ved evt mistolkning av hvordan han/hun ligger an ifh til fraværsgrensen.

Behov for legeerklæring ved akutt sykdom
Ved behov for legeerklæring bør eleven som hovedregel inn på legetime, og denne henvendelsen må da prioriteres opp mot legekontorets kapasitet mtp ledige ØH timer. Dersom det ikke er mulig å prioritere eleven for time samme dag, journalføres telefonkontakten og eleven får time så snart som mulig f.eks. neste dag. Legeerklæringen kan da tilbakedateres fra første journalførte kontakt med legekontoret. Tilsvarende der eleven ikke kan/bør komme på legekontoret, for eksempel på grunn av smittefare ved omgangssyke, sterk migrene, influensa. Legen må da vurdere konkret om man har tilstrekkelig informasjon til å utferdige fraværsattest for eleven i henhold til regelverket for legeerklæringer, jf nedenfor.

Behov for legeerklæring ved kronisk sykdom
Noen elever har behov for å dokumentere kronisk sykdom som gir økt risiko for fravær. Ved slike forespørsler der det ikke er akutt sykdom, bør eleven oppfordres til å bestille ordinær time hos fastlegen som så utsteder legeerklæring. Legeerklæringen bør beskriver hva slags fravær som kan forventes ut i fra sykdommens art/forløp – inkludert et estimert antall timer/dager. Dersom fraværet ligger an til å stige utover det estimerte, eller ved fravær av annen årsak, bør eleven komme til ny legevurdering.

Regler om legers attester/ erklæringer
Legeforeningen har fått tilbakemelding om mange ulike løsninger på legekontorene for å redusere presset på fastlegekapasiteten. Vi vil minne om at helselovgivningen stiller detaljerte krav til utstedelse av attester og erklæringer.

Å utforme legeerklæring for å attestere sykdom er definert i lovverket som en legeoppgave og som hovedregel må legen treffe pasienten. Legen er å regne som sakkyndig i denne rollen og legeerklæringen skal bygge på et faktisk og medisinsk opplyst grunnlag. Det skal være innhentet tilstrekkelig informasjon og være foretatt så omfattende undersøkelser som formålet med erklæringen tilsierLegene må også iaktta etiske regler i sitt attestarbeid. Det skal ikke avgis erklæring dersom legen mener at det ikke er saklig grunnlag for det.

Krav til attester og erklæringer følger av helsepersonelloven, forskrift om krav til helsepersonellets attester, erklæringer o.l. (18.12. 2008 nr. 1486)  og av Legeforeningens etiske regler for leger.

Taushetsplikt 
Legeforeningen har fått henvendelser fra leger som har blitt kontaktet av rektor ved videregående skole og bedt om å angi hva som er årsak til elevenes sykefravær i legeattesten. Vi vil her minne om legens taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21. Legen skal ikke informere skolen gjennom sin erklæring om hva som feiler eleven så lenge det er attestert for at eleven har gyldig sykefravær. Det kan noen ganger være hensiktsmessig å opplyse om diagnose, særlig ved kronisk sykdommen som kan medføre behov for tilrettelegging av skolehverdagen (f eks migrene). Dette fordrer at eleven samtykker til at skolen får informasjon om dette.  

Honorar
I utgangspunktet jobber både NFA og AF for å heve egenandelstaket for ungdom til 20 år. Dette fordi vi vet at en del ungdommer går for lite til fastlege av økonomiske grunner. Vi ønsker at de ungdommene som virkelig trenger legehjelp skal få bedre tilgang og mer tid hos legene. De nye dokumentasjonsreglene gjør dette vanskeligere, ikke lettere.

Det er ikke vedtatt noen særskilt honorering for legenes arbeid med attester ved elevers sykefravær. Dersom legen gjennomfører en konsultasjon med pasienten kan legen ta ordinær konsultasjonstakst. Dersom arbeidet med en attest medfører et ekstra arbeid kan legen, her som ved annet attestarbeid, avkreve pasienten betaling for dette. Merk imidlertid at det vil være naturlig å ta utgangspunkt i medgått tid, og at det skal opplyses om slik praksis i forkant.

Hva gjør Legeforeningen?
Legeforeningen advarte allerede i høringsrunden mot mulige konsekvenser av de nye fraværsreglene.  Kunnskapsdepartementet (KUD) valgte å ikke ta hensyn til dette. Legeforeningen fortsetter å jobbe politisk med denne saken og prioriterer den høyt. Vi har dialog med KUD og har avtale om nytt møte i november. I forkant av dette møtet sender Legeforeningen ut en Questback der målet er å dokumentere hvor mange henvendelser og mye tid fastlegen bruker på dette arbeidet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i denne undersøkelse da det vil danne et viktig grunnlag for vårt videre arbeid. Legeforeningen har også forsøkt å få helsemyndighetene i tale, men de har ikke ønsket å uttale seg og henviser til Utdanningsdirektoratet. Vi er kjent med at helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet nå er i dialog, men er usikre på hva som blir utfallet av dette. Legeforeningen har også kontakt med politikere på Stortinget og den kommende debatten om Prioriteringsmeldingen er en gylden anledning til å også fokusere på denne saken.

Vi er kjent med at flere kommuneoverleger har reagert på at ordningen bruker opp kapasitet i fastlegeordningen som andre pasienter trenger mer. Det har også kommet reaksjoner på at dette av smitteverngrunner er feil. Dette er meldt i brev direkte fra en kommuneoverlege til KUD. Departementet har ikke svart på henvendelsen, men oversendt den til direktoratet. Det er viktig at også kommunene ved sine kommuneoverleger sier tydelig fra, gjerne som brev direkte til KUD.  Dette er et tema som også bør løftes inn i Lokalt Samarbeidsutvalg og med skolene lokalt. Vi oppfordrer til at man har møter mellom skole og helsevesen slik at det er enighet om hvordan disse reglene skal håndteres mellom skolene og fastlegekontorene.

Målet er at dokumentasjonskravet endres.