Allmennlegeforeningen

Nyheter

Lokalforeningsledere som er allmennleger

Det har vært gjennomført valg og vi ønsker å presentere lederne i lokalforeningene for perioden 01.09.2019 – 30.08.2021, som er allmennleger.
23. oktober 2019

Vi har bedt de si kort litt om hvor de jobber, hvilken lokalforening de representerer, og gjerne en eller to setninger om hva de liker best ved det å være fastlege.

De ble også utfordret på å si noe veldig kort om hva som blir særlig viktig å jobbe med i forhold til fastlegeordningen i perioden.

Karoline Lund, leder Østfold legeforening

Bilde av Karoline Lund

Jeg heter Karoline Lund og er valgt som leder for Østfold Legeforening 2019-2021. Jeg er fastlege i Fredrikstad og har jobbet der siden 1997. Jeg har vært Praksiskonsulent ved Sykehuset Østfold i mange år, har et godt forhold til sykehuset der jeg var i sideutdannelse på Gynekologisk avdeling i 1999-2000. Jeg har en liten lektorstilling ved UiO og har jobbet med undervisning av kolleger i bruk av ultralyd i Allmennpraksis fra 2006.
Jeg er glad i bredden i faget vårt, jeg synes nærheten til pasientene er et privilegium og viktig i arbeidet vi utfører.

Jeg tenker vi må prioritere rekruttering til faget. Jeg opplever studentene og LIS-legene som veldig interesserte i faget allmennmedisin, det virker som det er systemet som skremmer de fleste vekk. Derfor tenker jeg det er systemet vi må endre samtidig som det er viktig at vi fremsnakker faget og jobben videre, klaging blir fort slitsomt å høre på tror jeg.

Gunnar Ramstad, leder Hordaland legeforening

Gunnar Ramstad

Jeg har arbeidet som fastlege i Fana i 36 år i samme praksis.  Er nå leder i Hordaland legeforening og har vært det i mange år. 

Arbeidet som fastlege har vært et godt yrkesliv.  Svært tilfredsstillende å arbeide i, og med, en lokalbefolkning over tid. Jeg har satt stor pris på å ha kontroll over egen arbeidsplass, i samarbeid med gode kolleger.  Fastlegejobben gir muligheter for betydelig grad av frihet, under ansvar. 

I fremtiden blir det viktig å styrke finansieringen av fastlegeordningen.  Det må bli attraktivt for nye unge kolleger å velge vårt yrke, og unge leger må føle at det blir lagt til rette for dette.  En styrkning av økonomien vil også medføre at erfarne kolleger blir værende i faget.  

Mette Lerfaldet, Buskerud legeforening

Mette Lerfaldet

Jeg heter Mette Christin Lerfaldet.Jeg har vært fastlege siden 1993 og spesialist i allmennmedisin fra 2008.Siden 1999 har jeg drevet praksis på Sokna i Ringerike kommune.Ved siden av fastlegejobben har jeg 20% stilling som praksiskonsulent ved Ringerike sykehus og er leder av Buskerud legeforening.

Det jeg liker best ved min hverdag som fastlege er den relasjonen som bygges med pasientene over mange år på samme sted. Det er fint å kunne bidra med faglig trygghet og samtidig ha god innsikt i liv og familieforhold som gir verdifull bakgrunnsinformasjon når det kommer til å diagnostisere og behandle både psykiske og fysiske problemstillinger.

Fastlegeordningen står overfor store utfordringer. Jeg vil fortsette å jobbe for bedre arbeidsforhold for fastlegene og samarbeidet mellom fastlegene og våre kollegaer på sykehusene.Vi er gjensidig avhengig av hverandre for å ha en levelig arbeidshverdag til beste for pasientene.

Jeg ser det som viktig at vi som tillitsvalgte og alle fastleger støtter opp om sentralstyrets arbeid med å få myndighetene til å forstå alvoret slik at fastlegeordningen ikke ender med å gå under. 

Ronny Cassels, leder Sogn og Fjordane legeforening

Bilde av Ronny Cassels

Eg har vert fastlege ved Sunnfjord medisinske senter i Florø siden feb 2011. Eg er sjukeheimsoverlege i 40 % stilling.

Eg har vert 1. Landsråd i AF Sogn og Fjordane siden 2012.
Eg har vert leder i Sogn og Fjordane legeforening siden 2015.
Eg har deltatt i Regionutvalg Vest siden 2012.

Sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Kinn kommune. Medlem i Helse og Sosialutvalget.

Styreleder i KF Innvandrersenteret.

Gift, 3 barn. Trivest på sjøen. Leder i jaktlaget Guleskarsnipa.

Eg trivest som fastlege i kommunen på grunn av de store mulighetene og fridommen til å velge og vrake, og kunne bidra innanfor det meste av helsetenester og kommunale oppgåver. 

I fastlegeordninga er det først og fremst viktig å tilrettelegge for mangfoldet i det å kunne ha ei desentralisert primærhelseteneste i framtida.

Ole Edvard Strand, leder av Vest-Agder legeforening

Bilde av Ole Edvard Strand

Spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin

Arbeidssted: Sentrum legesenter i Kristiansand

Tidligere sittet til sammen 8 år som landsråd fra Vest-Agder for APLF/AF og 8 år i AF-styret, hvorav 4 år som nestleder.  Har arbeidet kontinuerlig som allmennlege/fastlege siden april 1985. Det jeg trives best med ved å være fastlege, er variasjonen i arbeidsoppgaver, det å følge pasienten over tid, og ivareta «hele mennesket», samt autonomien det innebærer å drive selvstendig legevirksomhet. Trives svært godt som fastlege fortsatt til tross for lange og travle dager.

Som tillitsvalgt burde jeg kanskje ikke sagt dette, men gjør det likevel:

Jeg påbegynner i november 2019 min 5. veiledningsgruppe. Jeg anser det som min viktigste oppgave gjennom denne veiledningen å vise de unge legene at fastlegelivet fortsatt er verd å velge. Etter mitt syn har fastlegejobben fått mer negativ omtale enn den fortjener, selv om jeg selvsagt støtter Legeforeningens krav om et betydelig løft for at FLO fortsatt skal være levedyktig.

Ragnhild Dybvig, leder av Hedmark legeforening

ragnhild-dybvig-250.jpg

Jeg er spesialist i allmennmedisin og  har arbeidet som allmennlege og fastlege ved Ridabu legesenter i Hamar kommune siden 1990. 

I tillegg har jeg vært  praksiskonsulent ved  Sykehuset Innlandet siden 2009. Jeg har vært medlem i Kontrollkommisjonen for Sanderud siden 2015.

Nå  er jeg nyvalgt leder av Hedmark legeforening. Tidligere  vært varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Hamar allmennlegeutvalg i perioden 2007-2015.

Det er fint å være fastlege, det er allsidig, det er variert og det utfordrer mange sider ved meg som lege og menneske. Det er spesielt verdifullt med kontinuiteten i lege-pasientforholdet  og å få følge pasientene over tid og gjennom ulike livsfaser.

Fastlegeordningen er under sterkt press i kommune etter kommune. Som tillitsvalgt ønsker jeg å  arbeide  for at man lokalt lager ordninger som  legger til rette for god rekruttering av yngre kollegaer og for å beholde de som er blitt spesialister i allmennmedisin. Arbeidsbyrden må ned ved bl.a. kortere listelengder. Valgmuligheter mht driftsform, om man ønsker fastlønn, være  selvstendig næringsdrivende eller kombinasjon, kan gjøre det attraktivt for flere leger i etableringsfase.

Jo-Endre Midtbu, leder av Troms legeforening

Jo Endre Midtbu

Jeg er fastlege ved Langnes legesenter i Tromsø, spesialist i anestesi og snart spesialist i allmennmedisin. Jeg har vært allmennlege siden 2016 og kjørt legevakt siden 2002. Fastlegejobben bringer meg tett innpå livet til folk, og jeg kan gjøre små og store ting som betyr mye for pasientene på min liste. Ingen jobb jeg har hatt har gitt meg muligheten til å gjøre så mye for andre som fastlegejobben. 

Troms legeforening har vært en pådriver for å sette søkelyset på den sosiale usikkerheten som gjelder for privatpraktiserende fastleger, og utfordringene med stadig dyrere praksisdrift uten at basistilskuddet har fulgt etter. Mange har for høye lister for å sikre sine økonomiske forpliktelser, og jeg mener det må være mulig å drifte kontorene på en forsvarlig måte selv om pasientantallet reduseres per fastlege. Vårt utgangspunkt er at basistilskuddet må dobles frem til 1 000 pasienter. Dette vil være et sterkt politisk signal om at listene skal kuttes og dermed gi grobunn for flere allmennleger i arbeid. Da vil arbeidet fordeles på flere og fastlegens arbeidsmiljø bedres. Vi får anledning til å  bruke mer tid per pasient - noe pasientene og vi, vil sette stor pris på.


I de andre lokalforeningene er følgende valgt (presentasjon vil bli lagt til senere):

Arne Røde, Akershus legeforening
Dragan Zerajic, Nord-Trøndelag legeforening
Paul Olav Røsbø, Finnmark legeforening