Rekvireringsforskriften

Etter rekvireringsforskriften § 4-2 kan rekvirering med papirresepter bare skje "i enkelttilfelle", der rekvirenten ikke har tilgang til et datasystem som gir mulighet for elektronisk rekvirering.

Det følger videre av forskriften § 5-8 at ved rekvirering av A- og B-preparater på annen måte enn via Reseptformidleren kan bare minste standardpakning eller en mengde tilsvarende vanlig terapeutisk dose i tre døgn rekvireres. 

Saken har vært høyt prioritert av Allmennlegeforeningen og Legeforeningen.

I det juridiske sporet har Legeforeningen hatt konstruktiv dialog med Helsedirektoratet om en utvidet tolkning av forskriften § 4-2 om rekvirering "i enkelttilfelle", fortrinnsvis gjennom en endring av Helsedirektoratets veileder til forskriften.

Den første versjonen av veilederen ga uttrykk for at unntaksadgangen var svært snever. I en oppdatert versjon av veilederen fremgår det at unntaksbestemmelsen er gitt for å sikre at det kan forskrives utenfor Reseptformidleren i følgende tilfeller:

  1. når rekvirenten er utenfor arbeidsstedet og kommer ut for et akutt tilfelle der det ikke er naturlig å henvise vedkommende til fastlegen og situasjonen heller ikke er så akutt at AMK må kontaktes og ambulanse tilkalles,
  2. der det ikke praktisk er mulig å koble til og bruke et datasystem for ordinering og rekvirering via reseptformidleren, for eksempel når rekvirent opptrer som frivillig ved et idrettsarrangement, eller lignende, når det oppstår behov for ordinering og rekvirering av legemidler,  
  3. ved midlertidige driftsutfordringer i journalsystemet og/eller IKT-systemet, som gjør det umulig å rekvirere elektronisk, og
  4. ved annen nødvendig, unntaksvis og vederlagsfri rekvirering utenfor arbeidsforhold.

Se veilederen.  

Presiseringene innebærer at leger kan fortsette å rekvirere legemidler på papir eller via telefon i en rekke situasjoner. Felles for de fleste av disse situasjonen er at legen befinner seg utenfor et arbeidsforhold og yter helsehjelp på frivillig basis, og at det dreier seg om mer sporadisk rekvirering. Det kan for eksempel være aktuelt ved rekvirering av antibiotika til en nabo eller der man jobber frivillig for det lokale idrettslaget. Det er fremdeles et krav om å dokumentere helsehjelpen man gir i pasientjournal. 

Det er ikke gjort endringer i begrensningene for A- og B-preparater. Utenom Reseptformidleren kan man kun rekvirere tre døgndoser eller minste standardpakning. Pasientsikkerhetshensyn tilsier at større mengder A- og B-preparater bør rekvireres elektronisk. Ved bruk av Reseptformidleren får rekvirenten oversikt over alle aktive resepter. Videre bør regelmessig bruk av vanedannende midler følges opp av pasientens fastlege. Legeforeningen har av disse grunner ikke tatt til orde for en endring her.

Selv om arbeidet i det juridiske sporet har gitt resultater, gjenstår det fremdeles utfordringer. Det er hensiktsmessig at rekvirering i størst mulig grad skjer elektronisk. I tillegg skal det uansett føres journal når det ytes helsehjelp. Legeforeningen vil derfor fortsette å undersøke om det er mulig å tilby en digital løsning til medlemmene.