En fastlegeordning i krise

Et enstemmig landsstyre onsdag denne uken samlet seg bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise:

"Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete helsereformene i Norge. Den gir kontinuitet i lege-pasientforholdet, god tilgjengelighet og har som mål å sikre likeverdige legetjenester i hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker. 

Landets kommuner har store rekrutteringsutfordringer. Dette henger sammen med en stadig mer krevende arbeidshverdag. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for seg å jobbe som fastlege om fem år. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes.

Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak:

  • Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS).
  • Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis.
  • Medisinstudentene  må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten. 
  • Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses.
  • Listelengden må ned, finansieringen styrkes, og sosiale rettigheter sikres."