Resolusjon: Regjeringens handlingsplan er lagt fram, men fastlegeordningen er ikke reddet

Allmennlegeforeningen hadde ekstraordinært landsrådsmøte 9. juni 2020 hvor handlingsplanen for allmennlegetjenesten ble behandlet. Landsrådet vedtok følgende resolusjon:
Leder Nils Kristian Klev på landsrådsmøte

Regjeringens utredning av fastlegeordningen understreker at:

«Endringer i rammevilkår har økt belastningen på fastlegene, og situasjonen er nå uhåndterbar for mange.»

Allmennlegeforeningen er fornøyd med at handlingsplanen inneholder mange av de rette tiltakene. Likevel mener vi at tiltakene ikke vil løse fastlegekrisen. Årsaken er at det tilføres for liten økonomisk styrking i starten av planperioden.

For en gjennomsnittlig fastlege betyr årets økning i basistilskudd at en kan redusere listen med 35 personer, uten reduksjon i inntekt. Det vil utgjøre 70 minutter kortere arbeidstid per uke. En nedgang fra 56 til 55 timers gjennomsnittlig arbeidsuke er høyst marginal.

Med slike betingelser vil mange etablerte fastleger fremdeles oppleve situasjonen som uhåndterbar, og yngre leger vil stadig velge andre karriereveier enn å bli fastlege. Derfor vil dette tiltaket verken virke rekrutterende eller stabiliserende. Uten nok leger i ordningen, vil pasientenes rett til en fast lege være truet.

  1. Allmennlegeforeningen mener det samlede behovet for friske økonomiske midler til fastlegeordningen er minst tre ganger så høyt som det regjeringen legger opp til.
  2. Det viktigste rekrutterings- og stabiliseringstiltaket er å snarest mulig gi økonomiske rammebetingelser og arbeidstid tilsvarende andre leger i den offentlige helsetjenesten, inklusive avtalespesialister.
  3. Fastlegene trenger kortere lister og flere fastlegekolleger - ikke avlasting for kliniske oppgaver.
  4. Vi trenger en nasjonal ALIS-ordning med like rettigheter for alle – der supervisjon, veiledning og andre utdanningsvilkår ikke avhenger av særskilte tilskudd eller kommuneøkonomi.
  5. Omfang og tempo av tiltakene i regjeringens handlingsplan er utilstrekkelige, og en velfungerende fastlegeordning vil derfor fortsatt være avhengig av betydelig kommunal medfinansiering. 

Allmennlegeforeningen mener det er avgjørende for fastlegeordningens fremtid at handlingsplanen snarlig tilføres en bedre totaløkonomi, slik at både rekruttering og stabilisering sikres.