Slutt på streiken

Samlebilde - streik

Søndag ettermiddag 1. november grep regjeringen inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd og avsluttet streiken grunnet fare for liv og helse basert på en rapport fra Helsetilsynet. Alle som har vært tatt ut i strek møter nå igjen som vanlig på jobb og vakter og tillitsvalgte kan gjennoppta ordinært samarbeid med kommunen.
 
TUSEN TAKK til alle streikende og alle andre som har bidratt til at vi har fått så bred omtale av streiken og vårt hovedbudskap.  

Vi har gjennom streiken fått synliggjort for alle hvor sårbar legevaktsorganiseringen er i mange kommuner og den store arbeidsbelastningen mange av dere står i. Takket være et fantastisk engasjement hos dere og gjennom lokale streike markeringer, utallige medieoppslag, innlegg, kronikker, delte bilder og videoer og stor aktivitet på sosiale medier har vi sammen lykkes med å få frem hovedbudskapet: Arbeidsbelastningen på legevakt må ned.
Vi fikk også bred støtte i befolkningen og selv motparten måtte si seg enige med oss i at belastningen er for høy og at noe må gjøres.

Selv om streiken nå er avsluttet er det fortsatt mye som gjenstår før vi får på plass konkrete endringer. KS har så langt ikke vært villig til å inngå en eneste avtaleendring som ville hjulpet på den store arbeidsbelastningen, eller invitert til ny dialog i forbindelse med streiken. Det er nå Rikslønnsnemda som skal fastsette ny tariffavtale, og vi skal nå forberede oss grundig til prosessen som skal føres der. Det vil nok fortsatt gå noen måneder før det blir en løsning. Rikslønnsnemnda har etter vårt syn ikke rett til å avtale hvilke unntak fra arbeidsmiljøloven som skal gjelde for legene da det kun er noe fagforeningen kan gjøre. Vi mener de derfor ikke kan videreføre dagens omfattende unntak. 

Vi lover å ikke gi oss før vi har på plass konkrete tiltak som vil redusere vaktbelastningen. Uten en slik endring vil vi ikke klare å rekruttere nye leger inn til det fantastiske faget allmennmedisin er. 

Nok en gang tusen takk til alle som har bidratt under streiken.

Kort om behandlingen i Rikslønnsnemnda
Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Rikslønnsnemnda skal være et upartisk, objektivt og uavhengig organ.

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. Nemnda kan også selv innhente nødvendige tilleggsopplysninger.

Enkelte retningslinjer for Rikslønnsnemndas kompetanse og saksbehandling er utformet gjennom nemndas kjennelser og praksis fra Arbeidsretten:

Partenes påstander setter grenser for hvilke spørsmål som kan behandles.

Prinsipielle spørsmål som partene ikke har diskutert forut for behandlingen i nemnda vil som hovedregel ikke bli behandlet.
Etterbetaling for arbeidstakere som har vært i streik gis som hovedregel fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.
Som hovedregel stadfestes et anbefalt forhandlings- eller meglingsforslag der et slikt foreligger.
  
#alletrengerlegevakten
#noknå
#vernpåvakt
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


Om Allmennlegeforeningen
Kontakt oss
Styret i Allmennlegeforeningen
 
 
 
 
 

 
 

 
Allmennlegeforeningen

Akersgata 2, OSLO, 0158

Unsubscribe - Unsubscribe Preferences