Allmennlegeforeningen

Nyheter

Helsepolitisk debatt på landsstyremøtet 30. mai 2018

Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige tjenestene i kommunen? Totalt ble det stilt 24 spørsmål til panelet som førte til en god diskusjon om fastlegeordningen og utfordringene vi står overfor.
6. juni 2018

Politikerne har forståelse for situasjonen og virker nå å ta problemene på alvor. Helseministeren innrømmet også at en nok burde tatt tak i dette tidligere og at det er behov for flere fastleger. De støttet alle resolusjonen fra Landsstyremøtet selv om de ikke kan gi noen konkrete tall. Det blir spennende tider fremover. Trepartssamarbeidet er i gang med arbeidsgrupper og forhandlingene om ny normaltariff som starter opp mandag.

Her er Allmennlegeforeningens spørsmål:


marit karlsen
Marit Karlsen

Marit Karlsen


Marit Karlsen

Marit Karlsen innledet med at rekrutterings- og stabiliseringsproblemer hva gjelder fastleger har på mange måter vært standardbetingelser for småkommuner der store avstander gjør at interkommunalt vaktsamarbeid ikke er mulig. Hun understreket at stabilitet er kvalitet. Spør vi pasienter i distriktet så er det varigheten i lege-pasientrelasjonen som høyest etterspørres sa Karlsen.

Sentral forbundsvis særavtale gir ikke mer enn en bør-norm ifht vaktbelastning og den nye akuttforskriften vil bety en ytterligere øket vaktbelastning, akuttforskriften er utsatt - men allerede har varslingen av denne gjort at flere leger i 2017 sluttet i Finnmarkskommunene. 

Hun viste til at helseministeren forleden svarte Arbeiderpartiets Elise Bjørnebekk-Waagen i Stortinget om tiltak i fastlegeordningen. Han la mye ansvar på kommunene men nevner ikke tiltak for hvordan vi kan bevare legene vi har i dag.

Marit Karlsen stilte spørsmål om "Hva vil helseministeren gjøre for at fastleger, merk spørsmålet fastleger, i små kommuner skal få en levelig vaktbelastning, slik at de kan holde ut i jobbene i mer enn to-tre år?"

Hun ba også selvfølgelig om innspill fra øvrige helsepolitikere omkring gode tiltak - for dette haster! avsluttet Karlsen.

Tom Ole Øren:

Tom Ole Øren
Tom Ole Øren

Tom Ole Øren

Som innledningsvideoen viste er selve gullet i fastlegeordningen kontinuiteten i lege-pasient forholdet innledet Tom Ole Øren Fastlegene følger pasientene sine over lang tid, og det gir stor trygghet og god koordinering for den enkelte pasient sa han.

Øren viste til at helseministerens gjentatte svar på fastlegekrisen er avlastning fra andre yrkesgrupper, mer arbeid i team og økt digitalisering. Vi fastleger er ikke i mot godt teamarbeid, vi har god erfaring med det og jobber slik i dag, men vår erfaring viser at det nettopp er fastlegene som ofte er kontinuitetsbærerene i slikt teamarbeid over tid sa Øren.

Solide undersøkelser viser at helseministerens virkemidler gir fastlegene økt arbeidsbelastning, og at gullet i fastlegeordningen dermed forvitrer.

Øren avsluttet med å stille spørsmålene:

Når vi nå er kjent med disse undersøkelsene, mener Helseministeren fortsatt at det kun er mer teamarbeid og avlastning av andre yrkesgrupper som er løsningene på vår fastlegekrise?

Når kommer regjeringen med en konkret opptrappingsplan slik at vi kan redde en av de mest vellykkede helsereformene i Norge, nemlig fastlegeordningen?

Elisabeth Stura:

 

Elisabeth Stura
Elisabeth Stura

Elisabeth Stura

Elisabeth Mathilde Stura viste til at Stortinget har bedt regjeringen om å sørge for utdanningsstillinger i allmennmedisin med fokus på faglig støtte og sosiale rettigheter. Dette er viktig! Hun understreket at det er vel så viktig å beholde de som allerede velger allmennmedisin. Det finnes allerede ALIS - allmennleger i spesialisering - i hele landet. Dette er ALIS som har mistet retten til individuell veiledning. Som får supervisjon av kolleger på dugnad. Vi brenner for faget vårt og vil ta vare på pasientene våre sa Stura. Hun viste til at mange ALIS og kollegene som skal lære oss opp slutter. Og stadig færre søker på de ledige stillingene. Arbeidspresset er uakseptabelt. Normtallet er for høyt. Økonomi og sosiale ordninger er ikke trygge nok. Fastlegeordningen kan ikke bare vente på rekrutteringstiltak og nye modeller. Vi trenger strakstiltak. Hun avlstutet med å stille spørsmål om hva vil helseministeren gjøre nå - i år - for å hindre at vi mister de ALIS-ene vi allerede har? Og hvor lenge vil dere i opposisjonen sitte og vente på tiltakene?

Torgeir Hoff Skavøy:

 

Torgeir Hoff Skavoy
Torgeir Hoff Skavøy

Torgeir Hoff Skavøy


Torgeir Hoff Skavøy sa 
Jeg jobber i pasientens helsetjeneste. 

Jeg jobber i forbrukerrådets forbrukerdrevne helsevesen.

Jeg jobber i pasientrettighetens helsevesen. I det helsevesenet som styres av politisk vinning og kortsiktige gevinster. Jeg jobber i det todelte helsevesen.

Jeg jobber i et offentlig helsevesen, hvor kampen om begrensede midler er hverdagen, hvor de som trenger det mest, skal få mest. 

Som fastlege er jeg portvokter. Jeg skal gi til de som skal ha, jeg skal si nei til de som ikke skal ha. Jeg skal rettlede, selv om de ikke vil ledes. Jeg skal forklare at det ikke er alt politikerne sier, som faktisk er helt sant. - Jeg blir stående helt alene. 

For du har lovet dem pasientens helsetjeneste sa Skavøy til helseministeren. Der helsetjenesteforbrukeren får velge fra øverste hylle og hvor de kan kreve den dyreste utredning og behandling. Pasientens helsetjeneste fører til overforbruk og undergraver portvokterrollen. Fastlegeordningen og fastlegens viktige rolle forvitrer på din vakt, på grunn av din politikk sa Skavøy. 

Skavøy avsluttet med å stille spørsmålene:

Hvordan vil Helseministeren stå opp for fastlegen og dens portvokterrolle? 

Og hvordan vil dere i opposisjon stå opp for fastlegen og dens portvokterrolle?