Forlengelse av tilleggstaksperioden

En av de sakene vi i innsatsgruppa har jobbet med, er å få utsatt frist for resertifisering for alle som får utfordringer grunnet koronautbruddet. Det var derfor gledelig i dag at Helsedirektoratet etter delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en slik utsettelse. Det betyr at spesialister i allmennmedisin fortsatt kan heve spesialisttakster til tross for at fristen på fem år overskrides. En trenger ikke å søke om utsatt frist da oppdatert frist vil etterhvert gå frem av helsepersonellregisteret.
Nils Kristian Klev

Dette unntaket er lagt inn som et nytt punkt E i regelverket:

  • E.  Tilleggstakstsperioden forlenges av Helsedirektoratet uten søknad med ett år for alle spesialister i allmennmedisin der tilleggstakstperioden utløper i tidsrommet 1. mars 2020 til 1. juli 2021. Den forlengete tilleggstakstperioden vil framkomme av Helsepersonellregisteret (HPR).

*********
 Helsedirektoratet har i medhold av delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. mars 2020, vedtatt å gjøre følgende endringer i kriteriene for utsettelse av frist for gjennomføring av etterutdanning, markert i kursiv som nytt pkt. E: 

Kriterier for utsettelse av frist for gjennomføring av etterutdanning:
A. Helsedirektoratet kan etter søknad forlenge tilleggstakstperioden for spesialister i allmennmedisin med inntil 1 år ved:

  1. Svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon, jf. arbeidsmiljøloven §§ 12- 2, 12- 4 og 12- 5.
  2. Langvarig sykdom med sammenhengende sykmeldingsperiode på minimum 3 måneder.

B. Tilleggstakstperioden kan forlenges ut over 1 år dersom særlige grunner taler for det. Ved avgjørelse av om det foreligger særlige grunner skal den enkelte søkers situasjon, hensynet til forsvarlig virksomhet og eventuelt øvrige særlige hensyn vurderes.

C. Krav til dokumentasjon

  1. Svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon må dokumenteres.
  2. Ved sykdom legges sykmelding til grunn. Fraværsperioden beregnes ut fra datoene på sykmeldingen(-e).

D. Søknad
Søknad om utsettelse sendes til:
Helsedirektoratet, Pb. 220 Skøyen, 0213 Oslo. Vennligst opplys om e-post adresse og telefonnummer.:

E.  Tilleggstakstsperioden forlenges av Helsedirektoratet uten søknad med ett år for alle spesialister i allmennmedisin der tilleggstakstperioden utløper i tidsrommet 1. mars  2020 til 1. juli 2021. Den forlengete tilleggstakstperioden vil framkomme av Helsepersonellregisteret (HPR).