Allmennlegeforeningen

Nyheter

Vedtak om fastlegeordningen på landsrådsmøtet

På landsrådsmøtet 11. mai 2022 fattet landsrådet følgende vedtak om fastlegeordningen:
16. mai 2022
Landsråd i AF

Tiltaksplan for fastlegeordninga
Styret i Allmennlegeforeningen skal vurdere konkrete forslag til endringar i relevant avtaleverk, lovverk og liknande som regulerer fastlegeordninga og fastlegane sitt ansvar, plikter og rettar i dagens helsevesen.

Døme på dette er: 

 • Forskrift om fastlegeordning i kommunane 
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 • Rammeavtalen om fastlegeordninga (ASA 4310) 
 • SFS 2305 («Særavtalen) 

Lista er ikkje uttømmande. 

Styret skal planlegge for ein situasjon der fastlegeordninga i dagens form blir oppløyst. Styret skal vurdere når Legeforeningen eventuelt ikkje kan anbefale sine medlemmar å delta i ordninga.

Formålet vil vere å sikre gode og berekraftige økonomiske og faglege rammevilkår for fastlegane i ein situasjon der fastlegeordninga blir strukturelt endra, både for å gjere det attraktivt å vere fastlege så vel som å sikre at samfunnsmedisinske og samfunnsøkonomiske omsyn blir ivaretatt. 

Landsrådet forventar ikkje at styret i Allmennlegeforeningen offentleggjer resultatet av arbeidet. Styret bør gjere ferdig dei viktigaste delane av dette arbeidet til landsrådsmøtet i 2023.

 

OPPROP
Til kamp for optimale økonomiske vilkår i AF's Landsråds møtet onsdag 11.05.22 for fastlegenes fremtid & at disse vilkårene kan gjennspeilse seg i AF's og DNLF's lønnstaktikk
LIK ØKONOMISK KOMPENSASJON FOR SAMMENLIGNBARE LEGEPRAKSISDRIFT MED OFFENTLIGE DRIFTSAVTALER
Andre helsefagforbund er dyktige til å tallfeste sine lønnskrav & mål

 1. Per capita tilskudd kr. 100,- pr pas pr mnd (for de første 1000 pas
  - likt for samsvarende privat legepraksisdrift med offentlig driftsavtale)
 2. Likt konsultasjonshonorarer hos legespesialister med offentlig
  driftsavtale (Normaltariffen).
 3. Legevaktsgodtgjørelse - fast timelønn - som andre liberale- &
  proffesjons yrker inkl overtidsgodtgjørelse og min 40 % godgjørelse for ubekvem arbeidstid (kveld/natt/helg)Møtetakst pr time fra Normaltariffen (takst 14/14d) er kr.
  1.840,- 40 % tillegg (kvelds/natt/helg) kr 2.600,- pr time for aktiv
  legevakt.
 4. Pensjonsoverføringer til SOP som medfører samme pensjon som overleger i Sykehusforetak (dvs ca 66 % av utbetalt sluttlønn).

Nå har myndighetene & avtalemotpartene sulteforet og gitt ossallmennleger dårlige avtaler lenge nok !