Viktig vedtak på landsstyremøtet

Landsstyret fattet i dag et viktig vedtak om lånefondet for å bedre forholdene for unge næringsdrivende leger.

prosent
Fastlegeordningen er i krise og Legeforeningen har engasjert seg sterkt i å bedre forholdene for fastlegene. For unge leger er etableringskostnaden et hinder for å komme i gang med egen praksis.

Under behandlingen av budsjettet for 2020 ble det vedtatt at rentesatsen på Lånefond for privat legepraksis reduseres slik at den enhver tid samsvarer med normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. Utgjør p.t. 2, 1 %.