Vedtekter for Allmennlegeforeningen

Endringer i vedtektene er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 25. april 2018. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening 16. august 2023 etter fullmakt fra sentralstyret til å vurdere og godkjenne endringer i vedtektene til Legeforeningens organer.

Kapittel 1 – Navn, formål og organisasjon

§ 1–1 Navn

Foreningens navn er Allmennlegeforeningen. Initialene er AF.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Association of General Practitioners. Initialene er NAGP.

Foreningen er en yrkesforening for allmennleger i henhold til Den norske legeforenings (Legeforeningens) lover § 1-3 pkt. c m.v. og bestemmelsene her.

§ 1–2 Formål

Foreningen skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e)

 1. virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat
 2. tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet
 3. spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse
 4. debatt og opplysningsvirksomhet
 5. internasjonalt arbeid
 6. arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten

Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser.

Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og avtalemotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet.

Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser.

§ 1-3 Organisasjon

 1. Foreningens organer:
  a) Landsrådet
  b) Styret
 2. Underutvalg:
  a) Honorarutvalget
  b) Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget)
 3. Faste møter:
  a) Tariffkonferansen
  b) Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte
  c) Ledermøte med Norsk forening for allmennmedisin
 4. Sekretariat

§ 1-4 Forhold til andre organisasjoner

§ 1-4-1 Forhold til Norsk forening for allmennmedisin

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin (i denne bestemmelsen kalt foreningene) skal bistå hverandre i arbeidet med å fremme allmennmedisinens utvikling.

Foreningene erkjenner at fag- og fagforeningssaker ofte griper over i hverandre og har derfor gjensidig drøftingsplikt og drøftingsrett på ledernivå når en av foreningene mener det er behov.

Foreningenes sekretariatsledere samarbeider om å fordele saker til organisasjonsmessig behandling i foreningene.

Det skal holdes minst ett fellesmøte mellom styrene per år og ledermøte i henhold til § 3-4-5.

§ 1-4-2 Forhold til organisasjoner utenfor Legeforeningen

For å fremme saker og mål som følger av foreningens formål, jf § 1-2, kan foreningen være tilsluttet andre organisasjoner som medlem. Beslutning om medlemskap treffes av landsrådet.

Kapittel 2 - Medlemskap

§ 2–1 Opptak

Medlemmer av Legeforeningen i allmennmedisinsk arbeid, forskning, undervisning eller administrasjon er medlemmer av Allmennlegeforeningen i tråd med Legeforeningens bestemmelser.

Andre medlemmer av Legeforeningen kan tegne assosiert medlemskap uten valgbarhet og stemmerett.

Leger som er medlemmer av Allmennlegeforeningen når de slutter å virke som lege, forblir medlemmer av Allmennlegeforeningen.

 

Kapittel 3 – Organisasjon

§ 3 Allmennlegenes tillitsvalgte

Som allmennlegenes tillitsvalgte regnes:

 • Allmennleger som er tillitsvalgt eller varatillitsvalgt i kommunen etter hovedavtalen.
 • Allmennleger som er tillitsvalgt eller varatillitsvalgt for å ivareta allmennlegers interesser overfor kommunen.
 • Allmennlegerepresentanter i lokalt samarbeidsutvalg
 • Leder og eventuell nestleder i allmennlegeutvalg

Alle kommuner skal ha minst en AF-tillitsvalgt.  

§ 3-1 Ordinært landsråd

Landsrådet er Allmennlegeforeningens øverste organ.

Landsrådets møter er åpne for foreningens medlemmer, assosierte medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved særskilte enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme.

Styret innkaller til ordinært landsråd én gang i året innen 1. september.

Innkalling skal skje på AFs hjemmeside og sendes til medlemmene senest fire uker før landsrådet. Sakspapirer sendes med innkallingen og legges på hjemmesiden samtidig med innkallingen.

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og stemmerett. Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte medlemmer og inviterte gjester har talerett.

I direkte tilslutning til landsrådsmøtet avholdes tillitsvalgtkurs for landsrådsrepresentanter (jfr. Legeforeningens lover § 3-5-3 siste ledd og § 3-43 pkt.2).


§ 3-1-1 Landsrådets sammensetning

Landsrådet har 71 representanter og består av styrets medlemmer og landsrådsrepresentanter valgt av og blant AFs medlemmer i hver av Legeforeningens lokalforeninger (jfr. Legeforeningens lover § 3.3.3).

Landsrådsrepresentantene fra lokalforeningene velges slik:

 1. det skal velges to landsrådsrepresentanter fra alle lokalforeningene.
 2. fra lokalforeningene velges i tillegg 25 landsrådsrepresentanter. Fordelingen av disse avhenger av antall AF-medlemmer i lokalforeningene. Antall tilleggsrepresentanter skal være proporsjonalt med antall AF-medlemmer i lokalforeningene ut over et grunntall på 100. Styret meddeler fordelingen til 1.landsrådene etter medlemstall i AF per 1. februar i valgåret. 


Norsk forening for allmennmedisin har to observatører i landsrådet.

§ 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter

Valg av landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter gjennomføres ved avstemning på allmøte eller ved elektronisk avstemning innen 1. september i år som slutter med ulike tall. AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i kommunene er valgbare. Alle AF-medlemmer i lokalforeningen har stemmerett. Det velges minst like mange vara landsrådsrepresentanter som landsrådsrepresentanter.1. landsrådene velges separat. Stemmetall avgjør rekkefølgen på øvrige landsråder. Ved stemmelikhet avgjøres rekkefølgen med loddtrekning.

Sittende 1. landsråd sammen med de øvrige landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter evt. et arbeidsutvalg av dem, har ansvar for gjennomføringen av valget. 

3-1-3 Landsrådenes og de hovedtillitsvalgtes oppgaver

Landsrådsrepresentantene skal møte på landsrådsmøtene og tilhørende tillitsvalgtkurs. Ved forfall skal vara landsrådsrepresentant møte slik at delegasjonen er fulltallig. Kan ingen av vara landsrådsrepresentantene møte, kan 1.landsråd utpeke landsrådsrepresentant blant øvrige tillitsvalgte i lokalforeningens kommuner.

1. landsråd skal møte på tariffkonferansene. Ved forfall møter 2. landsråd osv.

1.landsråd er AFs representant i Legeforeningens lokalforenings styre med de øvrige landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter som vararepresentanter. Velges noen av landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter til andre posisjoner i lokalforeningens styre, rykker de etterfølgende opp.

1.landsråd skal holde AF og Legeforeningens lokalforenings styre oppdatert. Styret kan ved behov oppnevne representant til regionsutvalg blant 1.landsråd.

1.landsråd fører adresseregister over landsrådsrepresentanter, vara landsrådsrepresentanter, og øvrige tillitsvalgte i sitt lokalforeningsområde og bruker dette i kommunikasjonen med tillitsvalgtapparatet i kommunene i lokalforeningen, samt melder det inn til AFs sekretariat. Opplysningene gjøres tilgjengelig for alle landsrådsrepresentanter, vara landsrådsrepresentanter, og øvrige tillitsvalgte.1.landsråd skal rapportere forhandlingsresultater til hovedtillitsvalgt, AFs og Legeforeningens sekretariat.

§ 3-1-4 Landsrådets funksjoner

Landsrådet blir ledet av valgt(e) dirigent(er). Landsrådet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene her. 

Leder åpner møtet, ber om landsrådets godkjenning av innkalling og leder valg av dirigent(er).

Landsrådet fastsetter egen forretningsorden, der følgende skal iakttas:

 1. beslutning om innkalling og møteledelse
 2. beslutning om dagsorden
 3. sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av medlemmene ber om orientering og anbefaling til vedtak av styret
 4. vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig avstemning.
 5. styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, regnskap, valg av valgkomite og evt. mistillitsforslag mot styret / styremedlem
 6. ved valg på styre og andre organ som landsrådet velger, skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes.

På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av et medlem under landsrådet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke. Vedtaksprotokollen fra landsrådets forhandlinger som inneholder vedtak, nedstemte og avviste forslag, offentliggjøres snarest mulig på AFs hjemmeside.

§ 3-1-5 Landsrådets oppgaver

På landsrådsmøtet behandles: 

 1. styrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår.
 2. styrets forslag til arbeidsprogram for de kommende to år
 3. regnskaper under landsrådets godkjenningsmyndighet
 4. budsjett for kommende år, herunder
  a. kontingent for assosierte medlemmer og eventuelt årsmøtefastsatt kontingent
  b. honorarer og godtgjørelser til styret
  c. retningslinjer og satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte
  d. styrets økonomiske fullmakter
 5. fastsettelse av tid og sted for senere landsråd
 6. saker som etter vedtektene og andre regler skal behandles av landsrådet
 7. andre saker fremmet for landsrådet
 8. valg av leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og vara medlemmer. Når flere kandidater er foreslått enn det er plasser, gjennomføres skriftlig avstemning.
 9. valg av honorarurvalg
 10. valg av ALIS-utvalg
 11. valg av valgkomité
 12. valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette.

Punktene åtte, ti og elleve behandles av landsrådet i år som slutter på ulike tall og punkt to og ni i år som slutter på like tall. 

§ 3-1-6 Valgkomité

Valgkomitéen består av leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer. Valg av valgkomité skjer samme år som det er valg til styret. Valgperioden er fire år, men slik at halve valgkomiteen er på valg annethvert år.

Valgkomiteen forbereder valg på styre og honorarutvalg herunder oppfordring til medlemmene om å fremme forslag til kandidater. Valgkomiteen foreslår også medlemmer til ALIS-utvalget. Vedtak i valgkomiteen fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Valgkomiteen sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater samt en kort CV med relevant informasjon om den enkelte kandidat, sammen med de øvrige sakspapirene til landsrådet. Valgkomiteen skal søke å finne kandidater fra samtlige regioner. Begge kjønn skal være jevnt representert i alle foreningens organer. Både spesialister og leger under utdanning til spesialiteten i allmennmedisin skal være representert i styret. Bare medlemmer av Allmennlegeforeningen er valgbare.

Valgkomiteen legger frem sitt forslag til leder, nestleder, medlemmer og vara medlemmer av Allmennlegeforeningens styre, samt tre medlemmer av honorarutvalget og ALIS-utvalget.

Valgkomiteens arbeid er avsluttet når dens forslag til styre/utvalg er fremlagt. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av styret, honorarutvalget eller ALIS-utvalget.

§ 3-1-7 Ekstraordinært landsråd

Styret kan innkalle til ekstraordinært landsråd hvis fire styremedlemmer krever det eller hvis minst 25 % av landsrådsrepresentantene eller 10% av medlemmene skriftlig krever det. Styret skal avvikle ekstraordinært landsrådsmøte snarest mulig og innen åtte uker fra rett krav er fremsatt. Innkalling til ekstraordinært landsråd skal sendes medlemmene senest to uker før det ekstraordinære landsråd og på foreningens hjemmeside med opplysning om hvilke saker som skal behandles. Bare saker det er fremsatt krav om å få behandlet og saker styret ønsker behandlet, kan behandles på ekstraordinært landsråd.

Forslag om oppløsning av Allmennlegeforeningen kan ikke behandles på ekstraordinært landsråd.

§ 3-2 Styret

§ 3-2-1 Sammensetning og valg

Styret består av åtte medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer.

Både spesialister i allmennmedisin og leger under utdanning til spesialiteten i allmennmedisin (ALIS) skal være representert i styret ved starten av styrets funksjonstid.

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder og nestleder kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigede. Dersom absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom de to som har flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir det foretatt loddtrekning. Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men maksimal sammenhengende funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder medregnes ikke i denne tiden. Leder kan gjenvelges to ganger.

Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at medlemmer får langvarig (tre mnd. eller mer) forfall. Trer ett eller flere varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære landsråd.

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i Allmennlegeforeningens styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som styrets øvrige medlemmer. Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.


§ 3-2-2 Styrets møter

Styret holder møte så ofte som saksbehandlingen gjør det nødvendig, eller når leder eller to av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Godkjent referat fra styrets møter offentliggjøres uten opphold etter godkjenning. Styret kan vedta at enkelte saker kan unntas fra offentliggjøring.

§ 3-2-3 Styrets oppgaver

Styret handler med ansvar overfor landsrådet, og har til oppgave å:

 1. ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av interesse for foreningen og dens medlemmer
 2. lede foreningens virksomhet, gjennomføre arbeidsprogrammet, disponere foreningens midler, utarbeide forslag til budsjett og utøve økonomiske fullmakter gitt av landsrådet
 3. gi årsmelding og legge fram for landsrådet regnskap revidert av statsautorisert revisor
 4. inngå avtale med Legeforeningen om sekretariatsleder og sekretariat. styret fastsetter instruks for sekretariatsleder i samarbeid med Legeforeningen
 5. oppnevne yrkesforeningens representanter og vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre av og blant styrets medlemmer. Leder og nestleder er selvskrevne
 6. videreføre kurssamarbeidet med Norsk forening for allmennmedisin i henhold til avtale
 7. drive hjemmeside på internett
 8. ved behov utpeke representant og vararepresentant til Legeforeningens regionsutvalg blant 1.landsrådene i regionene.
 9. oppnevne til råd, utvalg etc. der ikke annet spesifikt nevnt i vedtekter
 10. utvikle internasjonale nettverk med særlig vekt på de nordiske søsterorganisasjonene og UEMO og delta på allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte
 11. oppnevne observatør til Norsk forening for allmennmedisins underutvalg der AF har observatør
 12. informere om allmennlegenes arbeid både i og utenfor Legeforeningen.

§ 3-2-4 Leder og nestleders oppgaver

Leder er foreningens øverste leder med plikt til regelmessig kontakt med sekretariatets ledelse og plikt til på styrets vegne å ta hånd om foreningens politiske prosesser og være foreningens primære kontakt overfor media og Norsk forening for allmennmedisin.

Nestleder har særlig ansvar for kontakt med 1. landsrådene og for planlegging og gjennomføring av tillitsvalgtkurs.

Leder kan ved behov sammenkalle til møter i foreningens underutvalg (§ 1-2). Leder og nestleder har adgang til alle møter i Allmennlegeforeningen.

Leder og nestleder kan kreve bistand fra sekretariatet til utførelsen av sine oppgaver.

Nestleder overtar leders verv ved dennes forfall. Ved varig forfall av leder velges ny for resten av perioden på første ordinære landsråd. Ved varig forfall av nestleder, velges ny nestleder av og blant styrets medlemmer i første møtet vara medlem er innkalt.

Leder eller dennes stedfortreder deltar på Norsk forening for allmennmedisins styremøter.

Leder skal delta på Norsk forening for allmennmedisins årsmøte.

§ 3-3 Foreningens forhold til Legeforeningen

Allmennlegeforeningen er organisasjonsmessig underordnet landsstyret og sentralstyret, men har selvbestemmelsesrett i spørsmål som faller under Allmennlegeforeningens særlige formål med mindre annet er bestemt i Legeforeningens lover. Det skal tas hensyn til andre organer som har tilgrensende arbeidsområder. Så vidt mulig skal utspill være drøftet med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sentralt, spesielt om det kan antas at utadrettet virksomhet kan komme i konflikt med Norsk forening for allmennmedisins og Legeforeningens offisielle politikk, med andre fagområder eller eventuelle bindende vedtak i annet foreningsorgan. 

§ 3-4 AFs underutvalg og faste møter

1. Underutvalg:
Honorarutvalget
2. Faste møter:
1. Tariffkonferansen
2. Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte
3. Ledermøte med Norsk forening for allmennmedisin

§ 3-4-1 Generelle regler for underutvalg

Underutvalgene står ansvarlig overfor styret. Utvalgene skal ha leder og nestleder. 

§ 3-4-2 Honorarutvalget

Etter forslag fra valgkomiteen velger ordinært landsråd i partalls år et honorarutvalg bestående av leder og to medlemmer. Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet satser for honorarer og praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært landsråd hvert år.


§ 3-4-3 Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget)

ALIS-utvalget består av leder og fire medlemmer. Etter forslag fra valgkomitéen velger
ordinært landsråd et fast rådgivende ALIS-utvalg bestående av leder og tre medlemmer.
Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA.

Et av styremedlemmene i AFs styre bør velges som medlem av ALIS-utvalget. Alle medlemmene av utvalget bør være under spesialisering i allmennmedisin ved starten av utvalgets funksjonstid.

Funksjonstiden for utvalget er to år og starter 1. september etter valget.

ALIS-utvalget skal arbeide med saker som er spesielt viktige for allmennleger i spesialisering.

§ 3-4-4 Tariffkonferanse

Styret avholder tariffkonferanse hver høst.

På tariffkonferansen skal årets forhandlingsresultater evalueres og kursen for kommende års forhandlinger stakes ut.

Til tariffkonferanse innkalles 1.landsråd fra hver lokalforening og Allmennlegeforeningens styre. Leder og nestleder av Norsk forening for allmennmedisin inviteres som observatører til konferansen.

Tariffkonferansen er lukket.


§ 3-4-5 Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte

Styret skal ivareta foreningens internasjonale interesser i nært samarbeid med de oppnevnte representantene til de ulike internasjonale organisasjonene.
Styret i Norsk forening for allmennmedisin innkaller til kontaktmøte annethvert år mellom lederne i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen og foreningenes oppnevnte representanter i internasjonalt arbeid. Allmennleger som representerer Legeforeningen
internasjonalt kan også inviteres til kontaktmøtet.

Styret oppnevner representanter til internasjonale fora/organisasjoner/verv med oppgaver som ligger innenfor foreningens formål, og fastsetter budsjett for aktivitetene innenfor rammene årsmøtet har satt. Hvilke internasjonale organer foreningen er representert i, skal fremgå av årsmeldingen.

Representantene har møteplikt i kontaktmøtet med styrene i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen.

§ 3-4-6 Ledermøte 

Foreningens ledere, nestledere og sekretariatsleder holder møte en gang hvert halvår med Norsk forening for allmennmedisins leder, nestleder og sekretariatsleder for å drøfte saker av betydning for allmennmedisinen og foreningene. 

Kapittel 4 - Sekretariat og økonomi

§ 4-1 Sekretariat

Det er styrets ansvar å organisere sekretariatet. Allmennlegeforeningen skal fortrinnsvis søke å få dekket sitt behov for sekretariatstjenester gjennom en avtale med Legeforeningen.


§ 4-3 Kontingent og økonomi

Kontingent for medlemskap i Legeforeningen omfatter medlemskap i Allmennlegeforeningen.

For finansiering av sin virksomhet har Allmennlegeforeningen rett til andel av Legeforeningens kontingentinntekter i henhold til Legeforenings lover

§ 4-3. Økonomien kan innen rammen av Legeforeningens regler styrkes ved inntekter av kurs, andre relevante arrangementer og forretningsmessige samhandlingstiltak. Det føres regnskap for alle inntekter og utgifter. Regnskap sendes til Legeforeningen etter godkjenning av landsrådet.

Landsrådet i Allmennlegeforeningen fastsetter kontingent for assosierte medlemmer og kan vedta å utskrive en årsmøtefastsatt kontingent etter Legeforeningens lover § 3-5-4 (2).

Kapittel 5 – Vedtektsendringer 

§ 5-1 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i disse vedtekter må sendes skriftlig til sekretariatet senest to måneder før det blir holdt ordinær landsråd. Endringsforslag kunngjøres sammen med innkallingen til landsrådet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall i landsrådet.

Vedtektsendringer trer i kraft straks med mindre landsrådet bestemmer noe annet.

§ 5-2 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Allmennlegeforeningen kan fremmes av styret når minst seks av medlemmene er for det eller når minst 10% av medlemmene sammen fremmer slikt forslag. Forslag om oppløsning kan bare vedtas oversendt Legeforeningens landsstyre hvis det får minst 75% av stemmene i et ordinært landsråd. Forslag om oppløsning må være styret i hende senest seks måneder før et ordinært landsråd og skal umiddelbart gjøres kjent for alle medlemmene. 


Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for allmennleger som ligger innenfor foreningens formål fastsatt i § 1-2.