Allmennlegeforeningen

Om oss

Styrets arbeidsprogram

Fastlegene opplever økende press på egen arbeidshverdag, og vi frykter at dette kan gå ut over pasientbehandlingen.

Rødt hjerte

Rødt hjerte

Det er blitt tydelig at fastlegeordningen sliter med betydelige rekrutteringsvansker og underfinansiering av den økonomiske rammen. Samhandlingsreformen har økt arbeidsbelastningen for fastlegene, og satt samarbeid på tvers av behandlingsnivåene på agendaen. Allmennlegeforeningen (AF) ser at vi må ta dette innover oss, og sette inn tiltak på en tydelig måte. Det er også behov for å bedre vår kommunikasjon med medlemmene, politikere og befolkningen for øvrig.

AFs styre vil fokusere på fire hovedområder i sitt arbeidsprogram 2017-2019.

Rekruttere og beholde fastleger

AF vil jobbe for

 • at det lykkelige liv som fastlege skal settes i fokus
 • at individuell veiledning av allmennleger i spesialisering (ALIS) må reetableres og styrkes.
 • utvikling av ulike modeller for ALIS-hjemler. 
 • endring av kravene til institusjonstjeneste for spesialistutdanning i allmennmedisin.

Rammebetingelser

AF vil jobbe for

 • å øke den økonomiske rammen, slik at vi kan bli flere fastleger, og få mulighet til å ha kortere pasientlister uten at dette medfører et økonomisk tap.
 • å beholde våre kjerneoppgaver og vår portvokterrolle, slik at vi beholder en helhetlig allmennlegetjeneste, uten parallelle løp for noen deler av pasientens helse.
 • å bedre betingelser for legevaktsleger og en akseptabel total arbeidsbelastning for fastleger.

Bedre samhandling på riktige premisser

AF vil jobbe for

 • at kommunalt tverrfaglig samarbeid skal honoreres på linje med takst 14
 • at samhandling med spesialisthelsetjenesten bedres
 • et nasjonalt forankret samhandlingsorgan.

Ny medlems- og informasjonsstrategi

AF vil jobbe for

 • at nåværende skriftlige og elektroniske informasjonskanaler skal evalueres og det skal tas i bruk nye kommunikasjonskanaler /sosiale medier.
 • styrking av kommunikasjon mellom styret, tillitsvalgte og andre ressurspersoner i foreningen, og bidra til økt involvering av og støtte til tillitsvalgte.
 • at det etableres og benyttes elektroniske løsninger for raskt å kunne søke råd hos medlemsmassen i enkelt saker for å sikre forankring.
 • at det utvikles en interaktiv manual eller app til hjelp i tillitsvalgtarbeidet.