Styrets arbeidsprogram

Fastlegene opplever økende arbeidsbelastning. Det er slått fast at fastlegeordningen er underfinansiert og rekrutteringsvanskene stadig økende. Allmennlegeforeningen (AF) mener det er på høy tid å få på plass tilstrekkelige tiltak for å snu den negative utviklingen. Samarbeid på tvers av behandlingsnivåene må forbedres. Det er også behov for å bedre vår kommunikasjon med medlemmene, politikere og befolkningen for øvrig.