Allmennlegeforeningen

Om oss

Styrets arbeidsprogram

Fastlegene opplever økende arbeidsbelastning. Det er slått fast at fastlegeordningen er underfinansiert og rekrutteringsvanskene stadig økende. Allmennlegeforeningen (AF) mener det er på høy tid å få på plass tilstrekkelige tiltak for å snu den negative utviklingen. Samarbeid på tvers av behandlingsnivåene må forbedres. Det er også behov for å bedre vår kommunikasjon med medlemmene, politikere og befolkningen for øvrig.

Styret i AF vil fokusere på fire hovedområder i sitt arbeidsprogram 2019-2021. Dette er kortversjonen. For fullstendig vesjon bruk lenken ovenfor:

Stabilisering
AF vil jobbe for

 • en vesentlig økning av den økonomiske rammen for å beholde og rekruttere flere fastleger
 • mulighet til å ha kortere pasientlister uten at dette medfører et økonomisk tap
 • flere ulike driftsformer for allmennmedisinsk praksis
 • å beholde våre kjerneoppgaver og vår portvokterrolle, slik at vi beholder en helhetlig allmennlegetjeneste uten parallelle løp for noen deler av pasientens helse
 • bedre betingelser for legevaktsleger og en akseptabel total arbeidsbelastning for fastleger
 • at kommunalt tverrfaglig samarbeid skal honoreres på linje med takst 14/14d

Vedrørende avtaleverk i unntakstilstander for eksempel pandemi

  • Styret skal jobbet for at avtaleverket reforhandles
  • Styret skal jobbe for å få på plass økonomiske rammer som sikrer fastlegene i egen praksis og legevakt under pandemien.

Rekruttering
AF vil jobbe for

 • å løfte frem de positive aspektene med faget allmennmedisin og fastlegeyrket
 • rammebetingelser som sikrer god rekruttering gjennom et attraktivt spesialiseringsløp (ALIS), som er konkurransedyktig med spesialiseringsløp i øvrige fagfelt
 • en nasjonal ALIS-ordning, både for selvstendig næringsdrivende og kommunalt ansatte, der alle sikres trygge økonomiske rammer og utgiftsdekning til spesialisering på lik linje med øvrige spesialiteter
 • å sikre alle ALIS god veiledning og supervisjon, med tilstrekkelig avlønning for både veiledere og supervisører
 • likeverdige sosiale rettigheter som utdanningskandidater i øvrige spesialiteter

Riktig oppgavefordeling
AF vil jobbe for

 • at oppgaveoverføring til fastlegene uten medfølgende ressurser og kompetanse må opphøre
 • etablering av gode lokale samarbeidsrutiner med utgangspunkt i NFAs dokument "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus"

Informasjonsstrategi
AF vil jobbe for

 • nødvendig støtte, økt involvering, tilstrekkelig kompetanse og tilpassede hjelpemidler for tillitsvalgte
 • å avholde møter med AFs styre og 1. landsrådene minst en gang per kvartal
 • økt tilgang til tjenester fra kommunikasjonsrådgiverne i Legeforeningen
 • å arrangere webinar for tillitsvalgte i kommunene om tillitsvalgtarbeid
 • å knytte til seg medlemmer som ikke er styremedlemmer i sin kommunikasjonsstrategigruppe
 • å oppfylle intensjonen om at AF-styret minst årlig deltar på lokale medlemsmøter