Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskapene

Torsdag 17. juni la Legeforeningen og KS fram en ny veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskapene.

Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i helseforetakenes opptaksområder

Noen AF-relevante utdrag fra veilederen:

Oppnevning
KS og Legeforeningen anbefaler at oppnevning skjer basert på den allerede etablerte strukturen Lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (LSU). Da vil valgte representanter for fastlegene i den enkelte kommune være ansvarlig for å foreslå dem som skal representere fastlegene i de tre nivåene i helsefellesskapsmodellen.

Fastlegenes representanter i de lokale samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (rammeavtalens pkt. 4-2) i helsefellesskapets kommuner bør derfor få i oppgave å foreslå de fastleger som skal være representert i helsefellesskapet. Denne modellen utelukker ikke at det kan foreslåes fastleger som også er tillitsvalgte eller PKO, men de velges da ikke i kraft av dette, men vil måtte forvalte to ulike roller. Det er viktig at fastleger som også er PKO representanter er bevisste på hvilken rolle de har i forbindelse med sin deltakelse i helsefelleskapene. Kommunene oppnevner.

Representanter bør velges for en tidsbegrenset periode på inntil 4 år.

Oppnevnte fastlegers rolle
Fastlegene som oppnevnes er representanter for fastlegetjenesten i kommunens arbeid i helsefelleskapene. Representasjon inn i helsefellesskapene er ikke en tillitsvalgtoppgave.

Fastlegererepresentantene skal gi innspill på selvstendig grunnlag på alle tre nivåer. Dette understreker behovet for tilstrekkelige prosesser i helsefelleskapssekretariatene, hvor fastlegerepresentantene skal involveres på lik linje med øvrige kommunale representanter. Et viktig oppdrag for helsefelleskapssekretariatene er å sørge for konsensus på tvers av kommuner forut for drøftinger med helseforetaket.

Godtgjøring til oppnevnte fastleger
Kommunene honorerer fastlegerepresentanter for arbeidet de gjør innenfor helsefellesskapsmodellen. Arbeidet inkluderer møter, formøter, reisetid og saksforberedelse.

De økonomiske forholdene og omfang i fastlegenes representasjon bør være klarlagt i forkant av oppnevnelse og deltakelse i helsefellesskap. Partene anbefaler at disse inngår som en del av de kostnadene kommunene i opptaksområdet skal dekke i fellesskap.

For næringsdrivende fastleger anbefaler partene godtgjøring som næringsdrivende tilsvarende honorarsatsen i rammeavtalen pkt. 12.5 (per i dag 880 kroner per time). For møter, formøter og reisetid innen kontortiden (fastlegens avtalte åpningstid) honoreres legen to ganger honorarsatsen per time. For reisetid utenfor kontortiden og saksforberedelse honoreres legen time for time. Godtgjøringen beregnes for hver påbegynt halvtime. Tidsbruk avklares fortløpende.

Fastlegerepresentantene og kommunene kan avtale at arbeid med i helsefelleskapsmodellen gir fritak fra plikten til offentlig allmennmedisinsk arbeid.

Veilederen finner du her.