Allmennlegeforeningen

Kurs

Grunnkurs D - fullbooket

Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
13. desember 2017
Illustrasjon Colourbox leger

Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin.
Kurset er godkjent med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen i allmennmedisin. Kurset er også godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Obligatorisk kursprøve (prosjektpresentasjon) siste kursdag.

Kursleder: professor Jørund Straand, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Antall deltakere: Inntil 50
Kursavgift kr 7000,-
Kursarrangør: Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin

Kursdeltakerne bør ha med seg egen laptop og minnebrikke.

Kursdeltakerne vil bli delt inn i 6 grupper fordi en viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid over 8 prosjektmøter.  –Gruppene vil motta veiledning underveis.

Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med:
«Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.»

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
 • omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
 • utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt.
Mer om gruppearbeidet/prosjektmøtene finnes bakerst i kursprogrammet.
Det tas forbehold om mindre endringer i programoppsettet.

Mandag 23.april: kl. 09.00–17.30

Fra idé til forskbart spørsmål: Planleggingen er halve jobben!

09.00

Orientering om kurset

09.15

Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Grunnlaget for ulike forskningstradisjoner i medisinen

10.15

Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan (”protokoll”) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll?

11.00

Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa.
Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid

12.00

Lunsj

13.00

Finn ut hva andre har gjort før – om problemformulering og litteratursøk.

14.00

 Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe?

15.30

Kritisk vurdering av publiserte forskningsresultater – hvordan vurdere om de er gyldige for egen fastlegepraksis?

16.15

Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt
(3 småskalaprosjekt – typiske AFU-prosjekt)

17.15

Slutt

Tirsdag 24.april: kl. 08.30–17.00 
Jus og etikk. Forskerskole. Kvalitative forskningsmetoder.       

08.30

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall

09.30

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)

10.15

Prosjektmøte 3

12.00

Lunsj

13.00

Kvalitativ forskning i allmennpraksis 1
Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle?
Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet?

14.00

Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2
Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon)

15.00

Prosjektmøte 4

16.00

Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3 ph.d prosjekt på gang)

17.00

Slutt

Onsdag 25.april: kl. 08.30–12.00 

Randomiserte kliniske studier i allmennpraksis

08.30

Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/-kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper

09.30

Prosjektmøte 5 

10.30

Virker behandlingen? Om kliniske randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis

11.30

Hvor mange pasienter må inkluderes i en studie for at vi kan regne med å ende opp med gyldige resultater? Om utkommemål og styrkeberegning.

12.00

Lunsj

Torsdag 26.april: kl. 08.30–12.00

Spørreskjema, forskningsformidling

08.30

Forskning basert på spørreskjema – hvordan lage et godt spørreskjema?

09.30

Om å skaffe seg tid og penger til forskning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) 

10.00

Prosjektmøte 6

12.00

Lunsj

Fredag 27. april: kl. 08.30–15.00

Tid og penger, forskningsnettverk og kursprøve (minikongress) 

08.30

Kliniker, forsker og underviser en mulig kombinasjon eller gjensidige synergier? Forskningsnettverk i allmennpraksis.

09.30

Formidling av forskningsresultater - til kollegaer og til publikum

10.00

Prosjektmøte 7

11.15

Når vi ikke kan stole på forskningsresultater: Publication bias

12.00

Lunsj

13.00

Prosjektmøte 8: Minikongress:
Hver gruppe presenterer sitt prosjekt. Presentasjonen er å regne som kursprøve.

14.45

Avslutning/kursbevis/evaluering

15.00 

Slutt

 

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
Oppgavetekst for langsgående gruppearbeid: prosjektmøtene
Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis.

Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver det problemet du kunne ønske deg å utforske nærmere.

Prosjektmøte 1 (mandag 23.april)

Et formål med dette første møtet er at deltakerne i gruppa skal bli bedre kjent med hverandre. Møtet starter derfor med en kort presentasjonsrunde der hver enkelt forteller kort om seg selv:

 • hvor og når er man utdannet
 • tidligere og nåværende stilling
 • forskningserfaring
 • faglige interesser

Deretter tar man en ny runde i gruppa der alle får ordet: denne gangen i forhold til spørsmål som hver enkelt deltaker har tenkt ut i forkant: kan mitt spørsmål eller min undring omformuleres til et forskningsspørsmål som gruppa kan arbeide videre med gjennom kurset? 

Prosjektmøte 2 (mandag 23.april)
(Det kan nå være lurt at gruppa nå velger en ordstyrer/gruppeleder som kan styre diskusjonen og sørge for at alle slipper til)

Deltakerne i gruppa skal nå, etter tur, lese opp problemstillingen sin (stikkord kan gjerne noteres på flip-over).  Gruppa diskuterer hver enkelt problemstilling ut fra om:

 • Er problemstillingen forståelig og entydig formulert?
 • Kan problemstillingen omformes til et forskbart spørsmål?
 • Hva slags type forskningsmetode ser gruppen for seg skal benyttes?

            -           Litteraturstudie?

            -           En deskriptiv (beskrivende) studie?

            -           En analytisk eller en hypotesegenerende studie?

            -           En eksperimentell (randomisert) studie?

 • Dessuten: Er allmennpraksis en god setting for å utforske denne problemstillingen?

Gruppedeltakerne har nå tid fram til neste dag på å tenke gjennom de ulike lanserte forslagene med sikte på at gruppa på prosjektmøte 3 (tirsdag formiddag) gjennom en avstemming skal fastsette hvilket forslag gruppa skal arbeide videre med på dette kurset.

Prosjektmøtene 3-6 (24-26.april)

Viktig at et medlem i gruppa tar på seg oppgaven som gruppens sekretær og tar ansvar for fortløpende å dokumentere arbeidet i gruppa. Bruk gjerne power-point eller tilsvarende til å dokumentere arbeidet fortløpende.

Om gruppa ikke allerede har bestemt seg for et prosjekt: prosjektmøte 3 starter ved at gruppa voterer over de ulike forslagene som ble lansert dagen i forveien (prosjektmøte 1-2).

Deretter starter arbeidet med å utarbeide en skisse til en prosjektbeskrivelse ("protokoll") for det prosjektet gruppa har valgt:

 • Arbeidstittel
 • Formål
 • Bakgrunn. Ut fra eget kjennskap og hva som finnes i litteraturen:

            -           hva er kjent fra før? hva har andre gjort? 

            -           hva er ukjent/ubesvarte spørsmål?

 • Metodeprinsipp (design) for undersøkelsen (hvordan gå fram?)
 • Materiale (hva eller hvem skal undersøkes? Hvor? Hvordan? Hvor mange?)
 • Hva slags variabler skal registreres? Hvor skal data hentes fra? Hvordan skal de registreres? Utkommemål for undersøkelsen?
 • Analysemetoder (bearbeiding og analyse av data)
 • Tidsplan
 • Etikk og personvern
 • Praktiske spørsmål (ressurser; økonomi, logistikk mv.)
 • Hvordan skal forskningsresultatene sammenskrives og formidles?

Så langt man rekker i løpet av kurset, og i takt med framdriften i plenum, fyller man så inn under de ulike overskriftene. 

Prosjektmøte 7 og 8 (Fredag 27.april)
Prosjektmøte 7: Forberedelse av presentasjon om gruppens prosjektarbeid til:

Prosjektmøte 8 («minikongress») der hver gruppe har 15 minutter til rådighet (veiledning: ca 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til diskusjon) for prosjektpresentasjon i plenum. Presentasjonen fra gruppene dette siste prosjektmøtet er å regne som grunnkursets obligatoriske kursprøve.

Meld deg på her.