Grunnkurs D

Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer.
Foreløpig kursprogram.
Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin.

Kurset er godkjent med 38 poeng som obligatorisk grunnkurs D til
videreutdanningen i allmennmedisin. Kurset er også godkjent med 38 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Plakat

Deltakere på grunnkurs D må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene, dvs. dem som har kortest tid til å kunne søke om spesialistgodkjenning prioriteres. 

Kursleder: professor Jørund Straand, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.Jørund Straand

Læringsmål: 
ALM020, ALM021, ALM041, ALM059, ALM077 og ALM083.

Informasjon:
Antall deltakere: Inntil 54

Kursdeltakerne må delta via Zoom på egen PC med god nettforbindelse. Egen mikrofon skal mutes når man selv ikke tar ordet.

Kursdeltakerne vil bli delt inn i seks grupper fordi en viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid over åtte prosjektmøter.  Gruppene vil motta veiledning underveis.

Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med:

«Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend med lønnsmidler på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis.

Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.»

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:

 • omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
 • utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt.

Mer om gruppearbeidet/prosjektmøtene finnes bakerst i kursprogrammet.

Det tas forbehold om justeringer i programoppsettet.

Kursprogram
Obligatorisk kursprøve (prosjektpresentasjon) siste kursdag.

Mandag 26. april: kl. 09.00–17.15
Fra idé til forskbart spørsmål: Planleggingen er halve jobben!
Møteleder: Jørund Straand

09.00    Velkommen. Orientering om kurset (Straand)

09.15    Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Grunnlaget for de ulike forskningstradisjonene i medisinen (Straand)

10.00    Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa.
Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid

11.15    Kritisk vurdering av publiserte forskningsresultater – hvordan vurdere om de er gyldige for egen fastlegepraksis? (1.amanuensis Atle Klovning)

12.00    LUNSJ  

13.00    Finn ut hva andre har gjort før – om problemformulering og litteratursøk. (Klovning)

14.00    Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe?

15.30    Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan (”protokoll”) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? (Straand)

16.30    Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3 mindre forskningsprosjekt, «AFU-prosjekt»)

Therese Renaa. Kommunelege og fastlege i Sel kommune.
AFU-prosjekt: Omlegging av fastlegetjenesten i en beredskapssituasjon – belyst ved Coronautbrudd i Sel kommune. Therese Renaa <thereserenaa@gmail.com>

Cathrine Abrahamsen, fastlege i Tønsberg.  Om bruk av "utfordringsliste" i arbeidet med sykmelding hos pasienter med uspesifikke helseplager. En kvalitativ studie blant fastleger som har brukt metoden. cathrine abrahamsen ( drcatha@icloud.com) .

17.15    Slutt

Gruppeledere: Jørund Straand, Atle Klovning, Morten Lindbæk, Mette Brekke, Trygve Skonnord, Tonje Johannessen

Tirsdag 27.april 08.30–17.00
Forskningsmetoder- kvantitative og kvalitative
Møteleder: Morten Lindbæk?

08.30     Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/-kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper  (Morten Lindbæk)

09.30     Virker behandlingen? Om kliniske randomiserte kontrollerte studier i Allmennpraksis (Lindbæk)

10.30     Prosjektmøte 3

12.00    Lunsj

13.00    Kvalitative forskningsmetoder i allmennpraksis 1: Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? Fastlege ph.d Holgeir Skeie

14.00    Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2:  Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon)(Skeie)

15.00    Prosjektmøte 4

16.00    Prosjektklinikk: 3 allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt  («AMFF-prosjekt»)
Hans-Christian Myklestul. 50% AMFF-stipendiat, fastlege Lillestrøm.
AMFF-prosjekt: Pasientnær ultralyd i norsk allmennpraksis - bruk, egenvurdert nytte og kvalitet.  h.c.myklestul@medisin.uio.no
Nicolai Harbin: Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK).
Nicolay Jonassen Harbin <n.j.harbin@medisin.uio.no>
Ingun Toftemo: Overvekt hos barn i et multietnisk samfunn. Risikofaktorer tidlig i livet og kommunikasjon med foreldre. ingun.toftemo@medisin.uio.no

17.00     Slutt

Gruppeledere: Jørund Straand, Morten Lindbæk, Mette Brekke, Holgeir Skeie, Guro Haugen Fossum, Tonje Johannessen

Onsdag 28.april: kl. 08.30–12.00
Spørreskjema, penger og organisering
Møteleder: Mette Brekke

08.30     Forskning basert på spørreskjema – hvordan lage et godt spørreskjema? (Professor Mette Brekke)

09.30     Om å skaffe seg tid og penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)  (Brekke)

10.00    Om å kombinere klinisk arbeid med forskning (Brekke)

10.45    Prosjektmøte 5

12.00    Lunsj

Gruppeledere: Mette Brekke, Guro Haugen Fossum, Anja Brænd, Tonje Johannessen, Jørund Straand, Mina Dahli

(13.00   Årsmøte AF)

Torsdag 29.april: kl. 08.30–12.00
Etikk, jus, antall studiedeltakere, PraksisNett.
Møteleder: Jørund Straand

08.30    Forskningsetikk og forskningsjus i et nøtteskall (Sissel Aastorp, Helsam)

09.30    Prosjektmøte 6

10.45    Hvor mange pasienter må inkluderes i en studie for at vi kan regne med å ende opp med gyldige resultater? Om utkommemål og styrkeberegning. (1.amanuensis Espen Saxhaug Kristoffersen)

11.30    PraksisNett – en infrastruktur for klinisk forskning i allmennpraksis (Kristoffersen)

12.00     Lunsj

Gruppeledere: Jørund Straand, Mette Brekke, Guro Haugen Fossum, Tonje Johannessen, Mina Dahli, Anja Brænd, Trygve Skonnord

(13.00 Årsmøte NFA)

Fredag 30.april: kl. 08.30–15.00
Forskningsformidling, forskerskole og minikongress (=kursprøve)
Møteleder: Jørund Straand

08.30     Fra forskningsresultater til kliniske retningslinjer (1.amanuensis Anja Brænd)

09.30     Formidling av forskningsresultater – til kolleger og til publikum.  (Straand)

10.30     Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) (Brænd)

11.00     Prosjektmøte 7

12.00     Lunsj

13.00     Prosjektmøte 8: Minikongress: Hver av i alt 6 grupper presenterer sitt prosjekt (15 minutter på hver). Presentasjonene er å regne som kursprøve.

14.45    Avslutning

15.00    Slutt

Gruppeledere: Jørund Straand, Mette Brekke, Anja Brænd.

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer:
Oppgavetekst for langsgående gruppearbeid: prosjektmøtene

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan tafatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis .

Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver det problemet du kunne ønske deg å utforske nærmere.

Prosjektmøte 1 (mandag 26.april)
Et formål med dette første møtet er at deltakerne i gruppa skal bli bedre kjent med hverandre. Møtet starter derfor med en kort presentasjonsrunde der hver enkelt forteller kort om seg selv:

 • hvor og når er man utdannet
 • tidligere og nåværende stilling
 • forskningserfaring
 • faglige interesser

Deretter tar man en ny runde i gruppa der alle får ordet: denne gangen i forhold til spørsmål som hver enkelt deltaker har tenkt ut i forkant: kan mitt spørsmål eller min undring omformuleres til et forskningsspørsmål som gruppa kan arbeide videre med gjennom kurset?

Prosjektmøte 2 (mandag 26.april)

(Det kan nå være lurt at gruppa nå velger en ordstyrer/gruppeleder som kan styre diskusjonen og sørge for at alle slipper til)

Deltakerne i gruppa skal nå, etter tur, lese opp problemstillingen sin (stikkord kan gjerne noteres i PowerPoint).  Gruppa diskuterer hver enkelt problemstilling ut fra om:

 • Er problemstillingen forståelig og entydig formulert?
 • Kan problemstillingen omformes til et forskbart spørsmål?
 • Hva slags type forskningsmetode ser gruppen for seg skal benyttes?
  •             Litteraturstudie?
  •             En deskriptiv (beskrivende) studie?
  •             En analytisk eller en hypotesegenerende studie?
  •             En eksperimentell (randomisert) studie?
 • Dessuten: Er allmennpraksis en (spesielt) god setting for å utforske denne problemstillingen?

Gruppedeltakerne har nå tid fram til neste dag på å tenke gjennom de ulike lanserte forslagene med sikte på at gruppa på prosjektmøte 3 (tirsdag formiddag) gjennom en avstemming skal fastsette hvilket forslag gruppa skal arbeide videre med på dette kurset.

Prosjektmøtene 3-6 (27-29.april)
Viktig at et medlem i gruppa tar på seg oppgaven som gruppens sekretær og tar ansvar for fortløpende å dokumentere arbeidet i gruppa. Bruk gjerne power-point eller tilsvarende til å dokumentere arbeidet fortløpende.

Om gruppa ikke allerede har bestemt seg for et prosjekt: prosjektmøte 3 starter ved at gruppa voterer over de ulike forslagene som ble lansert dagen i forveien (prosjektmøte 1-2).

Deretter starter arbeidet med å utarbeide en skisse til en prosjektbeskrivelse ("protokoll") for det prosjektet gruppa har valgt:

 • Arbeidstittel
 • Formål
 • Bakgrunn. Ut fra eget kjennskap og hva som finnes i litteraturen:
  •             hva er kjent fra før?  hva har andre gjort?
  •             hva er ukjent/ubesvarte spørsmål?
 • Metodeprinsipp (design) for undersøkelsen (hvordan gå fram?)
 • Materiale (hva eller hvem skal undersøkes? Hvor? Hvordan? Hvor mange?
 • Hva slags variabler skal registreres? Hvor skal data hentes fra? Hvordan skal de registreres? Utkommemål for undersøkelsen?Analysemetoder (bearbeiding og analyse av data)
 • Tidsplan
 • Etikk og personvern
 • Praktiske spørsmål (ressurser; økonomi, logistikk mv.)
 • Hvordan skal forskningsresultatene sammenskrives og formidles?

Så langt man rekker i løpet av kurset, og i takt med framdriften i plenum, fyller man så inn under de ulike overskriftene.

Prosjektmøte 7 og 8  (Fredag 30.april)

Prosjektmøte 7: Forberedelse av presentasjon om gruppens prosjektarbeid til:


Prosjektmøte 8 («minikongress») der hver gruppe har 15 minutter til rådighet (veiledning: ca 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til diskusjon) for prosjektpresentasjon i plenum. Presentasjonen fra gruppene dette siste prosjektmøtet er å regne som grunnkursets obligatoriske kursprøve.