Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 10. mai 2023

SAKSLISTE
FOR
ALLMENNLEGEFORENINGENS LANDSRÅDSMØTE
onsdag 10. mai 2023 kl 13.00 - 18.30

1.      Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter

2.      Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av redaksjonskomite og valg av referent og tellekorps

3.      Leders tale

4.      Innkomne forslag
Pensjon til sykepleiere 
Forslag om studiepermisjon
Nedsatt arbeidsevne, kronisk sykdom eller kronisk syke barn
Redaksjonskomiteens forslag
Arbeidstid
Fastlegeavtaler
Refusjon for spesialister i allmennmedisin for utgifter til transport og overnatting for kongresser i utlandet
Tap av retten til å sykmelde
Veiledning og supervisjon
Forslag om kommersielle aktører
Pasienttilpasset basistilskudd
SOP sine vedtekter

5. Rapporten fra granskningsutvalget SOP

6.      Vedtektsendringer

7.      Årsmelding for 2022

8.      Regnskap for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2022
Årsrapport 2022
Uttalelse fra ledelsen
Revisjonsberetning

9.      Budsjettforslag for 2024
Budsjettforslag
Tekst til budsjettet

Innstilling fra honorarutvalget

10.      Valg av vara for styret frem til 31. august 2023
Valgkomiteens innstilling

11.   Valg av valgkomite

12. Valg av honorarutvalg

13.   Valg av ALIS-utvalg
Valgkomiteens innstilling til ALIS-utvalg
CV til de innstilte
Innkomne forslag til valgkomiteen

14.   Valg av AF styret med varaer
Valgkomiteens innstilling til styre
CV til de innstilte
Innkomne forslag til valgkomiteen
Forslag på landsrådsmøte: 
Åsmund Heggheim - styremedlem. Foreslått av Peter Christersson

Lise Birthe Figenschou - vara. Foreslått av Yngve Johansen
15.   Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre

16.   Årets allmennlege 2023

17.  Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2024