Klinisk emnekurs i drift av legekontor 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent:
Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ledelse/HMS til videre- og
etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-086-088.
Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Kurset er også godkjent som HMS-kurs for ledere ihht Arbeidstilsynet, en godkjennelse som kun oppnås uten noe fravær.

Kursavgift: kr 6 100,-
Torstein Sakshaug og Bernard Holthe
Kurskomite: Torstein Sakshaug og Bernard Holthe

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-086-088

Forelesere

HMS-kurs onsdag og torsdag
Forelesere fra avdeling for jus og arbeidsiv i Legeforeningen
Hanne Benedicte Riise-Hanssen, seksjonssjef/advokat
Riise-Hansen leder seksjon for næringsdrivende leger. Hun har ansvar for rammevilkår, forhandlinger og bistand til næringsdrivende leger. Hun arbeider blant annet med arbeidsrett, helserett, forvaltningsrett og avtalerett. 

Foreleser Anne Kristine Jordal. Bedriftslege, tillitsvalgt Hordaland Legeforening Namf/NFAM fra 2015. Fra september 2021-2023 styremedlem Namf/NFAM sentralt. 

Onsdag 24. april 2024


Foreleser: Hanne Riise-Hanssen

08.30 Oversikt over aktuelt regelverk
herunder blant annet:
  • Hvorfor eget HMS-kurs for ledere?
  • Hva er HMS?
  • Hvorfor bør man jobbe med arbeidsmiljøet og HMS?
  • Formålet med systematisk HMS-arbeid
  • Nærmere om arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS
  • Annet aktuelt HMS-regelverk av betydning for mindre legevirksomheter
  • Hvordan få til et godt HMS-arbeid?, herunder internkontroll
  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykmeldte arbeidstakere
  • De ulike aktørene i HMS-arbeidet
  • Reglene om bedriftshelsetjeneste (BHT) 

09.30 Pause
09.50 Oversikt over aktuelt regelverk
fortsetter

10.50 Pause
11.10 Oversikt over aktuelt regelverk
fortsetter

12.00 - 13.00 Lunsj og slutt dag 1
 

 

Torsdag 25. april 2024


08.30 Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet
Sammenhengen mellom generelle krav til HMS og særskilte plikter etter helserettslig regelverk. Tilsynsmyndighetenes rolle ved Hanne Riise-Hanssen

Herunder blant annet:
  • Helsepersonellovens krav. Arbeidsgivers ansvar som ansvarlig for virksomheten, jf Helsepersonelloven § 16 og §17
  • Forsvarlighetsbegrepet
  • Håndtering av pasientopplysninger
  • Vold og trusler på legekontoret – ledelsens ansvar og aktuelle tiltak
  • Forhold til taushetsplikten
  • Håndtering av smittefarlig avfall

09.10 Pause
09.20 Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet fortsetter

09.50 Pause
10.10 Det psykososiale arbeidsmiljøet
Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold ved Anne Kristine Jordal

11.00 Pause

11.15 Det psykososiale arbeidsmiljøet fortsetter

12.00 Lunsj og slutt for dag 2

 

Fredag 26. april 2024 


Kari Severinsen Wierød

Foreleser:  Kari Severinsen Wierød har snart 20 års erfaring fra mange ulike roller som spesialist i både organisasjonspsykologi og klinisk voksenpsykologi. I rollen som organisasjonspsykolog har hun har vært innplassert i flere toppleder team i store norske selskap over lengre perioder med fokus på endringsledelse, teamutvikling, seleksjonsprosesser, konflikthåndtering og bidrag inn mot strategi og organisasjonsutvikling.                     

08.30 Ledelse - hva er det?

09.15 Pause
09.25 Situasjonsbestemt ledelse

10.10 Pause
10.20 Diskusjon/erfaringsutveksling

11.00 Pause

11.15 Ledelse - meg som leder
12.00 Lunsj
13.00 Ledelse og kommunikasjon

13.45 Pause
14.00 Ledelse og kommunikasjon fortsetter

14.45 Pause

15.00 Litt om konflikthåndtering 

16.00 Slutt