Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Anna Midelfart – Æresmedlem i LVS

Ved LVS-årsmøte 2017, ble Anna Midelfart, som var initiativtaker for å etablere LVS i 1990, utnevnt til æresmedlem. Her kan du lese talen Helge Bjørnstad-Pettersen holdt for Anna i denne forbindelse.
10. mai 2017

Anna Midelfart er født i Tsjekkia i 1947. Hun studerte kjemi ved Karls Universitet i Praha i 1966-68, ved Kristian Alberts universitet i Kiel i 1968-69 og i 1969-71 biokjemi ved NTH hvor hun i 1971 ble utdannet sivil ingeniør. Umiddelbart deretter startet hun medisinerstudiet først ved Universitetet i Bergen og deretter ved Universitetet i Trondheim hvor hun i 1978 ble utdannet som lege. Etter turnustjenester hadde hun utdanningsstillinger innenfor øyensykdommer og nevrologi ved St. Olavs hospital og ble spesialist i øyesykdommer i 1988. Etter 3 år i forskningsstipendiatstilling ved NTNU forsvarte hun i 1988 sin doktorgradsavhandling om " Studies of the mechanisms of ion and fluid transport in the bovine cornea".

Fra 1985 til 1996 var hun ansatt som amanuensis, senere førsteamanuensis og fra 1996 professor i oftalmologi ved Det medisinske fakultet, NTNU og overlege ved Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun var prodekanus ved fakultetet i 1993. Anna Midelfart har i tillegg til sin akademiske utdanning også en imponerende ledelsesutdanning som deltager i Legeforeningens toårige Medled utdanning i regi av Handelshøyskolen i Bergen og Mastergrad i Medisinsk Ledelse og Administrasjon ved Universitetet i Oslo.

Anna Midelfart er forfatter til ca. 80 - 90 vitenskapelige artikler og har veiledet 6-7 personer fram til akademiske PhD grader. Hun har skapt en aktiv forskningsgruppe innenfor oftalmologi ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig fakultet og St. Olavs Hospital med fokus mot refraksjonsanomalier, optiske instrumenter, kliniske studier ved mange øyensykdommer og bruk av MR og annen billeddiagnostikk ved studier av metabolske prosesser i øyet.

Anna Midelfarts fremste innsats for leger i vitenskapelige stillinger var som initiativtager og den som faktisk fikk opprettet Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger. I februar 1990 dannet hun med førsteamanuenser og stipendiater en arbeidsgruppe for å ivareta interesser og arbeidsforhold for leger i vitenskapelige stillinger. Det ble sendt søknad til Legeforeningen om etablering av en Spesialforening og Sentralstyret godtok opprettelsen av en slik forening. Det konstituerende møte med valg av styret fant sted i Trondheim 26. oktober 1990. Hun ble foreningens første valgte leder fra 1990 til 1994. I 1993 gikk foreningen fra å være en Spesialforening til å bli en Yrkesforening.

Anna var styremedlem i LVS fra 2002 til 2005, og på nytt leder av Foreningen fra 2005 til 2009. Fra en liten gruppe med mindre enn 100 leger er nå organisasjonen blitt en landsomfattende forening med rundt 800 medlemmer.
Hun har vært helt sentral i organiseringen av de Forskningspolitiske konferansene avholdt årlig i LVS regi og som bidragsyter i foreningsbladet LVS-Info. Hun har i flere år deltatt aktivt i Den norske Legeforenings høyeste organ, Landsstyret. Hun har til enhver tid og i alle fora vært en ildsjel for å synliggjøre og bedre arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger. Hun har ved en rekke anledninger forfektet interessene til leger i vitenskapelige stillinger i fagtidsskrifter og i massemedia.

Hun har vært en meget aktiv forkjemper for at legeforeningen skal opprette et fond for medisinsk forskning. Videre har hun vært en sentral medforfatter i flere sentrale forskningsstrategiske dokumenter i legeforeningen: "En ny vår for medisinsk forskning" og "Vind i seilene". Hun har en kreativitet, engasjement og utholdenhet som er unik. Samtidig har hun en sjelden omsorg for alle i sin nærhet. Hun viser omtenksomhet for alle enten de er medlemmer, varamedlemmer eller våre gode hjelpere i Dnlfs sekretariat.

Klarere enn alle andre så hun for 20 år siden behovet for en yrkespolitisk fagforening som kunne ivareta arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger og i tillegg få flere kvinner inn i den akademiske medisin.

Anna mottok Orkideprisen i 2010 som er LVS sin høyeste utmerkelse og tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. Hennes unike arbeid har satt tydelige spor etter seg og vil ha stor betydning for rekrutteringen av kvinner til akademisk medisin. Nå står hun ved slutten av sin akademiske karriere og skal snart gå av med pensjon.

Styret i LVS har enstemmig ønsket å utnevne Anna Midelfart til det første æresmedlem siden foreningen ble startet for 27 år siden.
Jeg ber Anna Midelfart komme fram for å motta diplom og gave som bevis på hennes æresmedlemskap i LVS.

Helge Bjørnstad-Pettersen
Leder LVS