A2-forhandlingene er i havn

Legeforeningen og Spekter ble 8. mai enige om en ny A2-avtale. Dermed er det klart for neste steg i årets forhandlinger, nemlig de lokale forhandlingene hvor Ylf og Of skal forhandle sammen om tekstlige endringer i de lokale B-deler og lønnsoppgjør.
Bilde av Spekter sin logo
Foto: Utdanningsforbundet.no

Virkningstidspunktet for oppgjøret er 1. januar 2018, med mindre partene blir enige om noe annet.

Vi har fått gjennomslag for kravet om rett til to ukers fri til forberedelse ved doktorgraddisputas: "Leger som disputerer for sin ph.d., innvilges de siste 14 dager før disputasen permisjon med lønn etter arbeidsplan til forberedelse. Det skal fortrinnsvis gis varsel seks måneder før permisjonen eller så tidlig som mulig."

Partene er også blitt enige om en protokolltekst om seniorpolitikk: "Med bakgrunn i stigende andel av eldre arbeidstakere og med bakgrunn i IA-avtalens vektlegging av å legge forholdene til rette for at flest mulig vil stå lengre i arbeid, er det viktig at partene lokalt drøfter aktuelle seniorpolitiske virkemidler."

Vi har ikke kommet til enighet om vårt krav om 1:1 ved passiv vakt på arbeidsstedet. Her har vi en felles protokolltekst om at de lokale parter skal gjennomgå bruken av passiv tilstedevakt, behovet for og eventuelle konsekvenser av bortfall av 1:3-bestemmelsen. Videre sentrale forhandlinger om dette kravet utsettes til de avsluttende sentrale forhandlingene.

Spekter krevde bestemmelsen om avsetning til Utdanningsfond III fjernet, men vi kom ikke til enighet om dette, og spørsmålet er utsatt til de avsluttende sentrale forhandlingene.

For øvrig er A2-avtalen fra enigheten i januar 2018 prolongert.

Nå blir det spennende å se hva vi kan enes om i de lokale forhandlingene. Lykke til!

Jon Helle
leder
Norsk overlegeforening