Fond for kvaliteteforbedring og paientsikkerhet høst 2019

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
Kvalitetsforbedring
Leger som diskuterer. FOTO: Ahus

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:

1. Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.
2. Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.
3. Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.
4. Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.
5. Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.
6. Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.
Fondsutvalget ønsker å benytte ressurser som finnes i fagmedisinske foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søknader med denne forankringen. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert.

Søknad sendes til elektronisk til Legeforeningens sekretariat ved Kvalitetsfondet

Søknadsfrist: 1. oktober 2019.

Her finner du søknadsskjema og informasjon om Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet:

Søknadsskjema og informasjon

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.