Stipend til verdens største e-helsekonferanse 9.-13. mars 2020

Har du lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg! Konferansen HIMSS20 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society og er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi. Den finner sted i Orlando, Florida, 9.–13. mars 2020.
Bilde Orlando
Orlande Florida, byen fra luften. Foto: Colourbox.com

Legeforeningens sekretariat planlegger, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, å stille til rådighet reisestipend for leger som ønsker å delta på konferansen. 

Konferansen HIMSS20 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society. Hvert år mer enn 50.000 deltakere, og møteplassen er et referanseforum for e-helse. 

Det utlyses stipend til inntil 10 leger som ønsker å delta på hovedkonferansen. Legene som deltar forplikter seg til å delta på hovedkonferansen i 4 dager. Stipendene tildeles medlemmer av Legeforeningen som i søknaden kan dokumentere erfaring eller interesse for arbeid med e-helse og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan vise til gjennomførte, pågående eller planlagte prosjekter eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort. 

Deltakerne i gruppen forplikter seg til: 

I løpet av konferansen delta på daglige, oppsummeringer/idéutvekslinger som Legeforeningen organiserer, inkludert oppsummeringsmøte etter konferanseslutt. 
På konferansen å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen med e-helseprosjekter, eller prosesser som medvirker til kontinuerlig forbedring. 
Å skrive en kort rapport som beskriver ovennevnte. Rapporten formidles til Legeforeningens sekretariat innen én måned etter avsluttet konferanse. 
Å presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted. 
Å melde seg på innen early-birdfristen går ut. 
 

Til leger deles ut inntil 10 reisestipend à inntil kr 36.000. Til leger i egen praksis dekkes i tillegg praksiskompensasjon i inntil tre dager etter gjeldende sats ved dokumentert fravær fra praksis. 

Stipendene skal kun dekke reelle kostnader begrenset til hovedkonferanseavgift, hotellopphold og flytransport t/r Orlando i tråd med Legeforeningens reisepolicy. Mat/drikke, visum og transfer og eventuelle prekonferanser er ikke dekket av stipendet. Kostnader som overstiger stipendets omfang må deltakerne få dekket av andre kilder, f.eks. arbeidsgiver, organisasjonsledd, fond eller ved egenfinansiering. 

Deltakelse på HIMSS 20 lar seg ikke kombinere med godkjenning av kurs i legers spesialisering, videre- og etterutdanning. 

Ev. spørsmål kan rettes til Eirik Nikolai Arnesen, mobil 90671938. Søknad sendes til eirik.arnesen@legeforeningen.no innen 20.september 2019. Tilbakemelding vil bli gitt i slutten av oktober.

https://www.himssconference.org/