Norsk overlegeforenings lederstipend – Utlysning

Norsk overlegeforening (Of) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner. Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.

Formål

Ofs landsrådsmøte 2021 vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2022 å øremerke kr. 400.000,- av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert og videreutviklet.

Stipendkomite 

Stipendkomiteen består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.

Kriterier for å søke stipend 

Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.

 • Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
 • Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
 • Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar tillitsvalgtverv kan søke.
 • Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.
 • Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videre- og etterutdanning for leger i lederstillinger.
 • Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
 • Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset.
 • Utgifter til datautstyr og bredbånd/nettilgang dekkes ikke.
 • Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av dokumenterte faktiske kostnader.

Mottak av stipend forutsetter:

 • Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
 • Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
 • Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes etter at utdanningen er sluttført.
 • Kort presentasjon av kurs/utdanning til publisering i "Overlegen".

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.

Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no.