Retningslinjer for bruk av Ofs leilighet på Aker brygge

Generelle regler

 • Leiligheten benyttes av Of-leder som bolig, dersom vedkommende har behov for dette i forbindelse med vervet som leder. Dette skjer etter vedtak i Ofs styre.
 • Øvrige styremedlemmer kan etter vedtak i styret benytte leiligheten ved behov i forbindelse med møter/aktiviteter knyttet til styrevervet.
 • Leiligheten kan benyttes som møterom for Of styret, eller utvalg utpekt av Of styret.
 • Leiligheten kan lånes av Ofs FTV /HTV ved landets foretak/sykehus.
 • Leiligheten kan lånes av medlemmer av Ofs landsråd.
 • Leiligheten kan lånes av tidligere styremedlemmer/tillitsvalgte.
 • Leiligheten kan lånes av medlemmer av foreningen.
 • Leiligheten kan lånes av ansatte i Ofs sekretariat.

For de 5 siste gruppene betales det for lånet av leiligheten etter satser fastsatt av Of styret. For tiden er dette kr. 1200,- pr. opphold som dekker vask av leiligheten og bytte av sengetøy og håndklær av vaskebyrå.

Dersom flere ønsker å benytte leiligheten samtidig, vil prioriteringen skje på basis av overstående prioriteringsrekkefølge, Dersom noen etter dette står likt, vil den som det er lengst siden har brukt leiligheten prioriteres. Jobbrelatert bruk har prioritet fremfor ferie-/fritidsbruk.

Leder eller nestleder som har behov for leiligheten i forbindelse med sitt verv i Norsk overlegeforening har fortrinnsrett til bruk.

Tillitsvalgte kan også bruke leiligheten i stedet for hotell ved møtevirksomhet i Oslo.

Det er ikke anledning til fremleie av leiligheten. Leier er selv ansvarlig for riktig bruk i hele leieperioden.

Leiligheten kan bestilles for maksimum en uke om gangen etter følgende alternativer:

 1. Weekendleie starter fredag ettermiddag og avsluttes søndag ettermiddag.
 2. En weekend samt 5 tilliggende ukedager.
 3. Søndag ettermiddag til fredag ettermiddag. 
 4. Leie kun enkeltdager.

Norsk overlegeforening tar forbehold om muligheter for skatteplikt for bruk av leiligheten over et lengre ferietidsrom.

Leiligheten bestilles ved å fremsette ønske på mail til Ofs sekretariat. Sekretariatet fører oversikt over utleietidspunkter. Leier kan tegne seg for en helg/uke om gangen. Det er ikke anledning til å holde flere helger/uker reservert samtidig.

Dersom noen har bestilt leiligheten og senere vet at den ikke vil bli benyttet, skal vedkommende melde fra til den som fører liste over leie. Vedkommende skal også så snart som mulig gi melding om at leiligheten er blitt ledig. Slik melding gis på foreningens hjemmeside.

 • Hvis det er flere søkere til samme periode, tildeles leiligheten til den som har lengst ansiennitet siden siste tildeling for samme ferieperiode.
 • Hvis flere søkere står likt, tildeles leiligheten etter prioriteringsliste.
 • Hvis det er mange søkere, settes det også opp prioritert reserveliste.

Andre foreningsledd

Andre foreningsledd betaler for møteleie kr. 2000,- inkl. vask.

Andre foreningsledd som ønsker å leie leiligheten betaler leiepris kr. 1.200,- + kr. 300,- pr. påløpt døgn.

For øvrig bruk av leiligheten, post, søppel etc. vises det til egne regler som er satt inn i en perm i leiligheten.

Retningslinjene revideres ved behov av Ofs styre.

16.3.2010.