Norsk overlegeforening

Jus for leger

Juridisk bistand til medlemmer sett i 10-årsperspektiv - tallenes tale

Vi har blitt bedt om å skrive noe på oversiktsnivå om utvikling i saker i Jus og arbeidslivsavdelingen (JA) i Legeforeningen sett i lys av medlemsutviklingen, Rettshjelpsutvalget og
noe mer generelt om tilsynssaker. Vi setter altså fokus på tall, tilknyttet noen refleksjoner.
Vi har gjort noen undersøkelser, og fått satt opp noen tall på en ny måte, som viser noen
utviklingstrekk. Tallene må leses med forbehold, da vi vet noen feilkilder finnes, blant
annet registreringspraksis. Tallene er altså mer indikasjoner på en utvikling enn en fasit.
4. mai 2021