Forslag til endringer i lover

Styret foreslår endringer i Ylfs lover og valginstruks til tariffkonferansen. Iht lovenes § 8-1 og valginstruksens § 9-1 skal endringsforslagene kunngjøres en måned før landsrådsmøtet.
  • Økning av antallet styremedlemmer fra 8 til 9
  • Klargjøre at det foretas omvalg ved likt stemmetall til styret og vara, før en eventuell loddtrekning iverksettes  
  • Redaksjonelle endringer og justeringer, herunder vedtektsfeste Ylfs internasjonale navn og ta inn LIS1 i aktuelle bestemmelser

Se forslaget her (pdf).