Høring - Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst

06. februar 2012

Helse Sør-Øst RHF - Kari Olsen
Postboks 404
2303 HAMAR

                                                                                                                                                   

Deres ref.:

09/01671-21

Vår ref.:

11/6003

Dato:

15.2. 2012

 

Invitasjon til høring - Ortopedi, revmakirurgi og revmatologi 

 

Legeforeningens synspunkter er i stor grad sammenfallende med anbefalingene i «Sluttrapporten fra midlertidig regional utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst». Forskning er også inkludert på en tilfredsstillende måte.

Legeforeningen har i midlertidig tre innvendinger.

Fordeling av revmatologer
Helse Sør-Østs rapport gir en fyldig beskrivelse av funksjonsfordelingen innen ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i regionen. Tallmaterialet om antall ansatte og type stilling ved hvert helseforetak eller sykehus er basert på egenrapportering fra utvalgsmedlemmene. I noen tilfeller er også befolkningsgrunnlaget for det enkelte helseforetak/sykehus angitt.

Dersom man ser på forholdet mellom befolkningsgrunnlaget og antall overleger/spesialister, er det til dels store forskjeller mellom helseforetakene/sykehusene. Ved Revmatismesykehuset er det et befolkningsgrunnlag på cirka 48 300 pasienter per overlege/spesialist (totalt befolkningsgrunnlag: 290 000, antall overleger/spesialister: 6), mens ved Martina Hansens Hospital er befolkningsgrunnlaget cirka 83 300 pasienter per overlege/spesialist (totalt befolkningsgrunnlag: 500 000, antall spesialister/overleger: 6). Legeforeningen er bekymret for at ujevn fordeling av leger kan bidra til at prinsippet om likeverdige tjenester står i fare.

Den lave legedekningen ved Martina Hansens Hospital blir tatt opp i rapporten og lange ventetider for ikke-prioriterte pasienter beskrives som én uønsket konsekvens. Legeforeningen frykter også at et resultat av lav legedekning er dårligere samhandling med kommunene og den enkelte pasient. Basert på opplysningene i rapporten, er legedekningen ved andre helseforetak/sykehus tilnærmet dekningen ved Martina Hansen Hospital. Det kan derfor være grunn til å tro at de uønskede konsekvensene av for lav legedekning ikke er unike for Martina Hansen Hospital.

Avtalespesialister
Avtalespesialistene tilbyr en effektiv tjeneste. For kronikere er det en stor fordel å treffe den samme spesialisten ved hver kontroll. I sluttrapporten til midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi, kommenteres tilbudet hos avtalespesialistene svært kort. Legeforeningen mener at det bør opprettes flere hjemler for avtalespesialister, spesielt i områder som ikke har hjemler. I de tilfeller hvor det ligger til rette for gruppepraksis, bør det oppmuntres til det.

Praksiskonsulenter

I rapporten hevdes det at «Det er tett dialog mellom aktuelle sykehusavdelinger og praksiskoordinatorer» (side 60). Samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten fungerer godt i mange tilfeller, men Legeforeningen er også kjent med at mange ortopediske og revmatologiske avdelinger mangler praksiskonsulent. Forbindelsen mellom avdelingene og fastlegene må forbedres.

Med hilsen
Den norske legeforening

 

 

 

Geir Riise

 

 Bjarne Riis Strøm

Generalsektretær

 

 Fagdirektør

                                                                                                                                                           

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

                                                        

Saksbehandler

Ole Anders Stensen |