Høring - etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lovendringer i forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til noen andre endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

Høringsnotatet har to hoveddeler. Del I handler om nødvendige lovendringer i forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret. I del II blir det gjort framlegg om å flytte det såkalte kravet om intern kryptering fra helseregisterlova § 8 tredje ledd til § 16. I tillegg blir det presisert hvordan departementet mener at kravet om intern kryptering skal forstås.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |