Høring - endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening

06. februar 2012

Høringsfrist 25.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Bakgrunnen for forslaget er at Helse- og omsorgsdepartementet i Prop. 1 S (2010-2011) foreslo å utvide dagens tilbud om nyfødtscreening/masseundersøkelse for den arvelige stoffskiftesykdommen Fenylketonuri (PKU), som tidligere ble kalt Føllings sykdom, og medfødt hypotyreose med 21 nye sjeldne arvelige sykdommer. Forslaget bygget på en anbefaling fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og Helsedirektoratet støttet forslaget. Statsbudsjettet for 2011 er vedtatt i Stortinget.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt